3. 7. 2018

Na osnovi 106. in 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 52/16 in 79/17) Geološki zavod Slovenije (GeoZS), Dimičeva ulica 14, Ljubljana objavlja


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE (M/Ž) ZA MLADE RAZISKOVALCE NA PODROČJU GEOLOGIJE V LETU 2018


Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladega raziskovalca (m/ž) na področju geologije pri izbranem mentorju.

Št. Šifra mentorja Ime in priimek mentorja Program Raziskovalno področje
1. 14134 izr. prof. dr. Mihael Brenčič P1-0020
Podzemne vode in geokemija
1.06 Geologija

Pri posameznem mentorju je lahko izbran samo en kandidat. Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati pogoje iz 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 52/16 z dne 29.7.2016):

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje ali
 • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali
 • ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in
 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

Kandidati za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidati, ki so prek Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidati, ki že imajo opravljen doktorat znanosti, ne morejo kandidirati na razpis.

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

 • povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome); opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj,
 • že zaključen znanstveni magisterij,
 • vpis v študijski program tretje stopnje,
 • prejete nagrade oziroma priznanja,
 • objavljeni članki,
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu,
 • ocena razgovora s kandidatom.

Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija GeoZS.PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS MORA VSEBOVATI:

 1. prijavni obrazec (GeoZS MR 2018) – v celoti izpolnjen in podpisan ter samostojne priloge.
 2. dokazila o izobrazbi
  • fotokopijo univerzitetne diplome ali fotokopijo diplome 1. in 2. stopnje magistrskega študijskega programa (bolonjskega študijskega programa) ali
  • pisno izjavo (GeoZS MR 2018 – izjava 2), da bo kandidat diplomiral oz. magistriral do vključno 15.9.2017 in dostavil potrdilo o opravljeni diplomi oz. o opravljenem zagovoru magisterija do istega dne ali
  • fotokopijo znanstvenega magisterija ali potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija ali
  • če je kandidat že vpisan na podiplomski študij, priloži potrdilo o vpisu in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju;
 3. dokazilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. junijem 2004, oziroma na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje, opravljenih mora biti vsaj 80% izpitov in vaj;
 4. pisno izjavo kandidata o varovanju osebnih podatkov (GeoZS MR 2018 – izjava 3);
 5. pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev (GeoZS MR 2018 – izjava 1);
 6. dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih;
 7. dokazilo o objavljenih znanstvenih člankih s priloženim izpisom COBISS;
 8. dokazilo o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu – navedbam je potrebno priložiti čim bolj podroben opis dosedanjega sodelovanja z morebitnimi referencami;
 9. življenjepis;
 10. motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku.

ROK ZA PRIJAVO:

Kandidat izpolnjen prijavni obrazec s podpisom, izjavami s podpisi in dokazili pošlje v zaprti ovojnici s pripisom na naslov Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana.

Kandidati za MR lahko:

 • prijavo oddajo osebno v zaprti kuverti s pripisom »Prijava na Razpis za mlade raziskovalce v letu 2018«v tajništvu Geološkega zavoda Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana ali
 • prijavo pošljejo priporočeno na naslov Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava na Razpis za mlade raziskovalce v letu 2018«

Razpisna dokumentacija s pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in z navodili za prijavo so na voljo na spletni strani in na sedežu Geološkega zavoda Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana do zaključka razpisa.


Zadnji dan za oddajo popolnih prijav na javni razpis je torek, 31. julij 2018


1. 14134 izr. prof. dr. Mihael Brenčič P1-0020
Podzemne vode in geokemija
do 31.07.2018

Upoštevali bomo vse prijave, ki bodo poslane do roka za prijavo, ki je naveden zgoraj (prijava se šteje za pravočasno, če bo na ta dan oddana na pošti).PRILOGE:PREDSTAVITEV PROGRAMA USPOSABLJANJA MR:

Program: Podzemne vode in geokemija
Mentor: izr. prof. dr. Mihael Brenčič
Več informacij: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Tema raziskave: Vpliv spremenljivosti geoloških in geotermičnih razmer na potencial rabe geotermalne energije

Cilj raziskave je proučiti geološke in geotermične razmere in procese, ki vplivajo na pogoje rabe geotermalne energije. Osnova doktorske disertacije bo raziskava termičnih lastnosti kamnin in prenosa toplote pod površjem. K prijavi na razpis vabimo kandidate/kandidatke, ki so zaključili dodiplomsko usposabljanje na enem od sledečih raziskovalnih področij: geologija, fizika, gradbeništvo ali sorodne vede.

Mladi raziskovalec(ka) bo del ARRS programske skupine Podzemne vode in geokemija ter raziskovalne skupine Geoenergija. V času doktorskega študija na smeri Grajeno okolje bo opravljal(a) terensko delo (prepoznavanje kamnin, zbiranje vzorcev in opravljanje terenskih meritev) in laboratorijsko delo (priprava vzorcev in izvajanje meritev toplotnih prevodnosti), največji del raziskave pa bo zajemal kabinetno delo, tudi uporabo orodij za numerično modeliranje. Ker bo mladi raziskovalec/(ka) nadgrajeval znanstveno smer, ki se v Sloveniji šele dobro razvija, se bo predvidoma vsaj eno leto izpopolnjeval v tujini, zato pričakujemo tekoče znanje vsaj angleškega jezika. Prav tako je priporočljivo osnovno znanje s področij hidrogeologije, termodinamike in geofizike ali sorodnih ved.