FORMACIJSKA GEOLOŠKA KARTA JUŽNEGA DELA TRŽAŠKO-KOMENSKE PLANOTE. Kredne in paleogenske karbonatne kamnine, 1 : 50.000

Bogdan Jurkovšek, Martin Toman, Bojan Ogorelec, Luka Šribar, Katica Drobne, Marijan Poljak, Ljudmila Šribar; 1996; 30 x 21 cm

Cena (brez DDV): 30,00 EUR

V knjigi so predstavljeni izsledki sistematskega študija geološke zgradbe ozemlja jugovzhodnega dela Tržaško-komenske planote, ki se nahaja v zaledju Trsta in ga poznamo pod imenom Kras. Temeljno izhodišče dela je bila formacijska analiza, katere cilj je vsebinsko reševanje nastanka in razvoja kamnin. Jedro knjige predstavljajo opisi kartiranih litostratigrafskih enot, med katerimi osnovno celoto predstavlja formacija, enote nižjega reda pa so členi in paketi. Podan je tudi pregled nahajališč mineralnih surovin, predvsem naravnega kamna. Vzporedno s slovenskim besedilom teče tudi angleški prevod. Knjiga je opremljena s črno belimi fotografijami, priložena pa ji je barvna formacijska geološka karta v merilu 1: 50.000.

ISBN 961-90403-0-9