Geološka karta Kozjanskega 1 : 50.000

Bogoljub Aničić, Bojan Ogorelec, Stevo Dozet; 2004

Cena (brez DDV): 30,00 EUR

Karta zajema širše Kozjansko, prostor med Sotlo in Savinjo ter Rogaško Slatino in Podsredo, v skupnem obsegu 500 km2. Na ozemlju se nahajajo kamnine predterciarne podlage, od karbonskih in permskih klastitov preko vrste triasnih do krednih, pretežno karbonatnih formacij. Te izdanjajo v Trojanski, Rudniški in Litijski antiklinali. Večji del lista sestavlja preko 2000 m debela skladovnica terciarnih klastitov (laporjev, konglomeratov, peščenjakov, peskov, itd) in litotamnijskih apnencev oligocenske, miocenske in pliocenske starosti, vmes pa se pojavljajo tudi predornine in njihovi tufi. Vse te kamnine izdanjajo v Celjski, Laški, Planinski in Senovški sinklinali.

Karta spada v vrsto novih geoloških kart ozemlja Slovenije in je bila izdelana po principu OGK 2. Kartirana je bila v merilu 1: 10.000 v okviru raziskav terciarnih bazenov. Za terciar je prvič pri nas uporabljena nova stratigrafska razdelitev za Paratetido. Tako se posamezne litološke formacije lahko korelirajo s sosednjimi državami. Pri kartiranju je bilo ugotovljenih več novosti., npr. novi izdanki posameznih kamnin, nekatere stratigrafske formacije so bile razen s klasičnimi paleontološkimi metodami (foraminifere, ostrakodi) določene tudi z nanoplanktonom, konodonti in mikrofauno, starostna determinacija vulkanitov.

Geološki zemljevid je izdelan v digitalni tehniki. Stolpci, profili in legende so dvojezični, v slovenskem in angleškem jeziku. Tolmač h karti je še v pripravi.

Karta pokriva prostor, ki je posebno bogat s termalnimi in mineralnimi vodami, saj so na njenem ozemlju kar trije pomembni topliški in zdraviliški centri – Rogaška Slatina, Podčetrtek in Laško. Zato ima karta v perspektivi tudi poseben ekonomski in okoljevarstveni pomen, istočasno pa nam daje tudi enega od osnovnih podatkov za prostorsko planiranje in nadaljnje posege v prostor Kozjanske regije.