Projekti ARIS 

 
 • Vse
 • Aktivni
 • Zaključeni
 • Dinamika regionalnega toka podzemne vode v alpskih karbonatnih vodonosnikih: mehanizmi, robni pogoji in vpliv podnebnih sprememb
  Preberi več
  • Aktivni
 • InnoGeoPot – Inovativne metode raziskav za oceno geotermalnega potenciala
  Preberi več
  • Aktivni
 • GWMicroPlast - zboljšane metode za ugotavljanje transportnih procesov mikroplastike v virih podzemne vode
  Preberi več
  • Aktivni
 • SLOKIN - Geokinematski model ozemlja Slovenije
  Preberi več
  • Aktivni
 • MURmap - Celostno geokemično sledenje anorganskih onesnaževal v porečju reke Mure
  Preberi več
  • Aktivni
 • Geološka in litogeokemijska karakterizacija Slovenskih dolomitov s poskusno ekstrakcijo magnezija
  Preberi več
  • Aktivni
 • Razvoj opozorilnega sistema za zaznavanje vplivov vojaških dejavnosti na podzemno vodo
  Preberi več
  • Aktivni
 • EvoQ the Past - Razvoj pokrajine v pliocenu in kvartarju na območju jugovzhodnega alpskega predgorja (Slovenija)
  Preberi več
  • Aktivni
 • Poreklo vina: geo-klimatski, mikrobiološki ali človeški konstrukt? Primer slovenskih modrih frankinj
  Preberi več
  • Aktivni
 • Ocena potencialnega vpliva sežiga in sosežiga odpadkov na zdravstvene posledice pri ljudeh: modelna študija na primeru cementarne Salonit Anhovo
  Preberi več
  • Aktivni
 • Uporaba neinvazivne georadarske metode in daljinskega zaznavanja pri določevanju ranljivosti podzemne vode zaradi antropogenih vplivov
  Preberi več
  • Aktivni
 • Vrednotenje hibridne infrastrukture za zmanjševanje ogroženosti pod vplivom podnebnih sprememb
  Preberi več
  • Aktivni
 • GeoCOOL FOOD - Hladno skladiščenje hrane z rabo plitve geotermalne energije
  Preberi več
  • Aktivni
 • HaČloRi – Raziskave za opredelitev in preprečevanje obremenjevanja vodozbirnega zaledja Jelševniščice
  Preberi več
  • Aktivni
 • Karst3Dge – 3D geološko modeliranje za odkrivanje kenozojskega razvoja stika Jadranske mikroplošče in Dinaridov ter strukturnega vpliva na pojavljanje podzemne vode na Kraškem robu
  Preberi več
  • Aktivni
 • Dešifriranje občutljivosti skalnih sten na podnebne spremembe in cikle zmrzovanja in odtaljevanja na območjih brez permafrosta
  Preberi več
  • Aktivni
 • Pretekle podnebne spremembe in poledenitev na stičišču Alp in Dinaridov
  Preberi več
  • Aktivni
 • Urbana hidrogeologija: Izboljšane metode za določanje pojava, transportnih procesov in izvora ostankov zdravil v virih podzemne vode
  Preberi več
  • Zaključeni
 • Napovedovanje dinamike globokih plazov z uporabo fizikalnega modeliranja in metod usmerjenih podatkov
  Preberi več
  • Zaključeni
 • Dinamika in snovni tok potencialno strupenih elementov (PSE) v urbanem okolju
  Preberi več
  • Zaključeni
 • Proučevanje premikanja plazov od izvornih območij do mesta odlaganja z determinističnim pristopom
  Preberi več
  • Zaključeni
 • Ocena in modeliranje čezmejnega razširjanja onesnaženosti z namenom trajnostne rabe tal, varnosti hrane in varovanja naravnega obrečnega habitata na poplavnem območju reke Drave
  Preberi več
  • Zaključeni
 • Prepoznavanje virov trdnih onesnaževal v okolju na osnovi mineraloških, morfoloških in geokemičnih lastnosti delcev
  Preberi več
  • Zaključeni