Regionalna geologija 

 
image

Osnovni namen

Organizacijska enota Regionalna geologija izvaja širok spekter temeljnih regionalno-geoloških raziskav, s katerimi gradi znanje o geološki zgradbi Slovenije. Sinteza našega dela so osnovne in tematske geološke karte, ki so osnova za načrtovanje, upravljanje in nadzorovanje sonaravnega razvoja okolja.

Stratigrafija in paleontologija

Stratigrafija in paleontologija sta še vedno osnovni geološki vedi navkljub eksploziji sodobnih instrumentalnih metod in tehnik. Še več, te zapletene in drage instrumentalne metode in tehnike so v večji ali manjši meri odvisne od njiju. Poleg tega je v geoloških aplikacijah paleontološko-stratigrafsko tehnika še vedno cenejša in hitrejša od ostalih tehnik. Paleontologija se ukvarja s študijem življenja v geološki preteklosti in vključuje evolucijo organizmov ter interakcijo med njimi in okoljem, kar se nato s pridom uporablja v stratigrafiji. Stratigrafija pa proučuje zaporedje kamninskih plasti. Poleg poglobljenega poznavanja litostratigrafije je usmeritev raziskovalcev organizacijske enote zlasti na polje stratigrafske paleontologije oziroma biostratigrafije, ki temelji na pojavljanju in razširjenosti fosilov v kamninah in njihovem biostratigrafskem vzporejanju. Na osnovi pridobljenih rezultatov, ki predstavljajo sestavni del svetovno usmerjenih raziskav, nudi organizacijska enota Regionalna geologija najsodobnejše podatke o razširjenosti, zgradbi in, kar je še posebej pomembno, o temeljnih geoloških lastnostih posameznih stratigrafskih enot v Sloveniji. Poleg tega interpretira okoljske razmere v času nastajanja kamnin in kako so okoljske razmere vplivale na njihove današnje lastnosti.

Raziskave so interdisciplinarnega značaja, zato so tesno povezane z različnimi geološkimi programi, med katerimi izstopa izdelava sodobnih temeljnih geoloških kart. V zadnjem obdobju je poudarek na naslednjih sistematičnih raziskavah:

 • konodontov, fuzulinidnih foraminifer in fosilne flore v paleozojskih plasteh Slovenije
 • triasnih mikro- in makrofosilov ter njihovih združb v Dinaridih
 • biostratigrafije permsko-triasnega intervala v Dinaridih
 • biostratigrafije in dinamike razvoja Slovenskega bazena v zgornjem triasu v zahodni Sloveniji
 • krednih fosilnih združb iz laminiranih bituminoznih apnencev Jadransko-dinarske karbonatne platforme
 • litostratigrafskih enot Tržaško-komenske planote in kredno-paleocenske evolucije Jadransko-dinarske karbonatne platforme
 • terciarja v Sloveniji kot kompleksnega in dinamičnega sistema

Geološke karte

Primarna dejavnost organizacijske enote so regionalno-geološke raziskave ter z njimi povezana izdelava osnovnih in tematskih geoloških kart v različnih merilih. Glavni produkt so osnovne geološke karte, ki so po eni strani sinteza spoznanj vseh geoloških ved na določenem ozemlju, po drugi strani pa so osnova za vse nadaljnje temeljne in aplikativne raziskave na področju geologije in drugih naravoslovnih ved. V preteklih desetletjih je na Geološkem zavodu Slovenije nastala Osnovna geološka karta Slovenije v merilu 1: 100.000, natisnjena na 23 posameznih listih s pripadajočimi tolmači, ki pokrivajo celotno ozemlje Slovenije. Pri izdelavi so sodelovali tudi raziskovalci Univerze v Ljubljani in SAZU. Ker se je izkazalo, da uporabniki zahtevajo vse bolj natančne podatke o geološki zgradbi Slovenije, je že v teku program izdelave nove osnovne geološke karte v merilu 1 : 50.000.

Poleg široke uporabnosti pri razvoju temeljnih naravoslovnih znanosti so geološke karte osnova za različne dejavnosti, povezane z upravljanjem, nadzorovanjem in načrtovanjem sonaravnega razvoja okolja in so kot takšne ključnega pomena za državo. K dejavnostim, ki so neposredno odvisne od kvalitetnih geoloških kart sodijo med drugim:

 • načrtovanje sonaravne rabe zalog mineralnih surovin, podzemnih vod in energetskih virov
 • ocenjevanje vpliva na okolje zaradi najrazličnejših posegov v prostor
 • ocenjevanje geološko pogojene nevarnosti v obliki plazov, podorov in masnih tokov
 • ocenjevanje potresne ogroženosti
 • načrtovanje infrastrukturnih objektov kot so ceste, cevovodi, daljnovodi, odlagališča odpadkov, vključno z odlagališči nevarnih in radioaktivnih odpadkov
 • ocenjevanje geotermalne potencialnosti območij za načrtovanje raziskav geotermalnih vodonosnikov

Vodja organizacijske enote: dr. Bogomir Celarc

Sedimentologija, mineralogija in petrologija

Vede petrologija, sedimentologija in mineralogija preučujejo sestavo in porazdelitev kamnin v zemeljski skorji, procese njihovega nastanka in kasnejših diagenetskih in metamorfnih sprememb. So temelj na katerem se gradijo osnovna spoznanja o geološki zgradbi nekega območja. Brez poznavanja sedimentov in kamnin, njihovih sestave in lastnosti tudi ni mogoče zagotavljati mineralnih surovin, preprečevati ali se izogibati geološko pogojenim nevarnostim, iskati vodonosnike itd.

Večino slovenskega ozemlja grade sedimenti in sedimentne kamnine, manjši del pa vulkanoklastične, metamorfne, in magmatske kamnine. Temu sledijo tudi prioritete raziskav, kjer je v zadnjih letih poudarek predvsem na raziskovanju:

 • sedimentacijskih bazenov - lastnosti sedimentov in sedimentnih kamnin
 • terciarnih predornin in piroklastitov
 • terciarnega magmatizma
 • metamorfnih kamnin severno od Periadriatske prelomne cone
 • mineraloških lastnosti kamnin
 • kakovosti karbonatnih kamnin

Pri tem vključujemo sodobne tehnike preiskav in se povezujemo z raziskovalci doma in v tujini.

Vse dejavnosti so interdisciplinarno vpete v ostale geološke programe in celoten delokrog Geološkega zavoda, kjer imajo pomembno vlogo tudi tržno usmerjene raziskave. Za slednji namen izvajamo:

 • sedimentološke in petrografske analize
 • mineraloške analize (optično-mikroskopske analize, analize z vrstičnim elektronskim mikroskopom-SEM, rentgenske difraktometrijske analize)
 • kalcimetrijske in kompleksometrijske analize
 • tehnična podpora (žaganje vzorcev kamnin, izdelava zbruskov in obrusov, granulometrijske analize (sejalne in laserske), drobljenje, mletje in upraševanje vzorcev kamnin, težkotekočinska separacija)

Dejavnosti raziskovalne enote Regionalna geologija:

 1. Temeljne in aplikativne geološke raziskave
  • Strukturna geologija in tektonika
  • Stratigrafija (biostratigrafija, litostratigrafija)
  • Paleontologija
  • Sedimentologija
  • Strukturna geologija in tektonika
  • Stratigrafija (biostratigrafija, litostratigrafija)
  • Mineralogija
  • Petrologija
  • Refleksijska seizmika
  • Geomorfologija (tektonska geomorfologija, geomorfologija kvartarja)
  • Geologija kvartarja
  • Aktivna tektonika, seizmotektonika in paleoseismologija
  • Geotermalna potencialnost območij
  • Geološka spremljava gradnje objektov in vrtin
  • Inženirska geologija in geohazard
  • Astrofizika
 2. Izdelava geoloških kart
  • Osnovna geološka karta Republike Slovenije M 1:50.000
  • Pregledne geološke karte
  • Tematske geološke karte (strukturno-tektonske, litološke, karte geotermalnih parametrov in potencialov, karte geološko pogojene ogroženosti - "geohazard"...)
  • Namenske geološke karte (za prostorsko planiranje, varovanje okolja, upravljanje s komunalnimi in posebnimi odpadki, izkoriščanje naravnih virov...)
 3. Priprava strokovnih podlag in svetovanje
  • Interdisciplinarne geološke raziskave v podporo infrastrukturnim projektom nacionalnega pomena in ostalim posegom v prosto
  • Inženirsko-geološko odzivanje na posledice pobočnih procesov in z njimi povezanih naravnih nesreč
  • Podlage za varovanje in predstavitev geološke dediščine
 4. Urejanje podatkovnih baz in arhiv
  • Terenski geološki podatki
  • Geološke karte
  • Podatki iz vrtin (geološki in geofizikalni)
  • Skladiščenje jeder in izpirkov vrtin
  Spoznaj ekipo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.