Dejavnosti

 

 

Podzemne vode


Hidrogeologija je veda, ki preučuje podzemne vode. Zanimajo nas njihove kemijske in fizikalne lastnosti, dinamika pretakanja v vodonosnikih, odvisnost od geoloških struktur in njihovo povezovanje s površinsko vodo v krogotok vode v naravi. Podzemne vode zagotavljajo skoraj celotno oskrbo s pitno vodo v Sloveniji in so pomemben vir mineralne in termalne vode. Večina podzemne vode v Sloveniji je izvorno padavinska oziroma meteorna voda, ki je pronicala v tla in se nato pretakala skozi kamnine oziroma sedimente do ponovnega pritoka na površje preko naravni izvir ali umetnega zajema (vodnjak, vrtina).


Opis dejavnosti

Temeljne raziskave

 • Pregled, analiza in predstavitev hidrogeoloških procesov ter prenos tega znanja na druga območja s ciljem pojasnitve izvora in zalog pitnih, mineralnih in termalnih voda ter nahajališč mineralnih surovin in energetskih virov;
 • preveritev strokovnih hipotez, ki imajo v nadaljevanju pomemben praktičen pomen (npr. strateško načrtovanje rabe podzemnih vod oziroma vodnih virov, zmanjšanje tveganj za onesnaženja, izboljšanje zanesljivosti izvedbe zajetij in podobno), ;
 • hidrogeološko kartiranje in izdelava hidrogeoloških kart z evidenco objektov;
 • raziskave izvora, lastnosti in uporabnosti podzemne vode;
 • izvedba sledilnih preizkusov za določanje smeri in količine toka podzemne vode;
 • georadarske meritve za neinvazivno določanje gladine podzemne vode in podobno;
 • 3D in 4D simulacije (numerični modeli) toka podzemne vode in napovedi širjenja onesnaževal.

Meritve

 • Določanje kemijske in izotopske sestave vode;
 • geofizikalne meritve v vrtinah – karotažne meritve za določanje lastnosti in stanja tehničnega vrtin, zgradbe vodonosnika in določanja con dotoka vode in njenih lastnosti;
 • načrtovanje, vzpostavitev in interpretacija hidrogeološkega monitoringa stanja;
 • razvoj sistemov za zvezne in on-line meritve gladine, temperature, elektroprevodnosti in pretoka vode;
 • terenske raziskave motnosti ter vsebnosti železa in mangana v podzemni vodi;
 • določanje izotopske sestave kisika in vodika v vodi.

Oskrba z vodo

 • Načrtovanje in izvedba vrtin, drenaž in vodnjakov za zajetja pitne, mineralne, termalne in tehnološke vode ter za namakanje;
 • hidrogeološke strokovne osnove za pridobitev vodnih dovoljenj in koncesij za rabo vode;
 • opredelitev rezervnih vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo;
 • optimizacija rabe vode;
 • interpretacija količinskega in kakovostnega stanja podzemnih voda.

Upravljanje z vodami

 • Določanje največjega vzdržnega odvzema podzemne vode in usklajevanje različne rabe vode (raba za pitno vodo, raba termalne vode, raba vode za namakanje, raba tehnološke vode);
 • sodelovanje pri načrtovanju posegov v prostor, ki lahko predstavljajo nevarnost onesnaženja (odlagališča odpadkov, industrija, odvodnja odpadnih vod, intenzivno kmetijstvo…) z upoštevanjem obstoječe in načrtovane rabe vode;
 • ocena vpliva podnebnih sprememb na količinsko in kakovostno stanje podzemne vode.

Gradbeništvo

 • Analize hidrogeoloških razmer pri posegih v prostor in sodelovanje pri gradbenih projektih z globokimi izkopi in predori na območjih s podzemno vodo in na plazljivih območjih;
 • dimenzioniranje sistemov ponikanja vode in sistemov geotermalnih toplotnih črpalk.

Varstvo okolja

 • Izdelava strokovnih podlag za zaščito vodnih virov;
 • ocene vplivov in možnosti razširjanja onesnaževal, ki obremenjujejo podzemno vodo – analize tveganja (razlitja nevarnih snovi, ostankov zdravil, odlagališča odpadkov, izpusti iz industrijskih objektov, …);
 • načrtovanje varovalnih ukrepov ter sanacija ugotovljenih onesnaženj.

Naravne nesreče

 • Ocene tveganj za razširjanje onesnaževal v podzemni vodi pri naravnih in antropogenih nesrečah;
 • sanacija plazov z odvodnjo podzemne vode;
 • preprečevanje tveganj pojavov udornin na kraških območjih s spoznavanjem tokov podzemne vode.

Pomen dejavnosti

Praktično celotna oskrba s pitno vodo v Sloveniji temelji na podzemnih vodah. Obremenjujejo jih dejavnosti na zemeljski površini. Njihovo poznavanje in raziskovanje je ključno za varovanje, učinkovito zaščito kakovosti in sonaravno rabo vodnih virov.


Koristne povezave


Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.