Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora (RI-SI-EPOS)

Sofinancer Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Trajanje projekta 1. 7. 2018 – 31. 8. 2021
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vsebina:

Nosilni partner projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-EPOS« je ZRC SAZU, sodelujoči partnerji pa so: Geološki Zavod Slovenije, Univerza v Ljubljani FGG in Inštitut Jožef Stefan. Pogodba št. C3330-19-952056 med ZRC SAZU in MIZŠ je bila podpisana 22.7.2019.

V okviru projekta RI-SI-EPOS bo GeoZs vzpostavil in nadgradil:

 • nacionalno geološko vozlišče EPOS-SI raziskovalne infrastrukture;
 • 5 terenskih eksperimentalnih geoloških laboratorijev v vzhodni Sloveniji:
  • proučevanje dinamike plazenja;
  • monitoring mreža za avtomatsko spremljanje nitrata v podzemni vodi;
  • laboratorij v nezasičeni coni – lizimeter;
  • meritve akustične hitrosti v vrtini;
  • meritve gladine in temperature podzemne vode.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Operacija je uvrščena v Načrt razvojnih programov (NRP) št. 3330-19-1142. Delež prispevka EU je 80%.