INFO-GEOTHERMAL

Naslov Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij
Povezava na spletno stran projekta https://www.norwaygrants.si/novica/info-geothermal/
Program Finančni mehanizem EGP
Trajanje projekta 1. 9. 2022 - 30. 4. 2024
Vloga GeoZS v projektu Vodilni partner
Kontakt na GeoZS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSEBINA:

V vnaprej opredeljenem projektu programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje INFO-GEOTHERMAL sodelujejo štiri institucije iz Slovenije (nosilec projekta Geološki zavod Slovenije ter projektni partnerji Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Skupnost občin Slovenije) in ena institucija z Islandije (Iceland School of Energy, Reykjavik University v vlogi projektnega partnerja iz države donatorice).

INFO-GEOTHERMAL je prvi projekt, namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski okvir za investitorje, in največjih akterjev pri raziskovanju globokega geotermalnega potenciala v Sloveniji. Nanaša se na programsko področje št. 12 Obnovljiva energija, energetska učinkovitost, energetska varnost in je usmerjen k rezultatu B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov, geotermalne energije iz globokih rezervoarjev, za večnamensko uporabo in na energetsko učinkovit način.

Povečana in energetsko bolj učinkovita raba termalne vode za pridobivanje geotermalne energije (GE) lahko pomembno pripomore k doseganju podnebnih in energetskih ciljev Slovenije. Je lokalni vir OVE, njena raba znatno zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in lahko nadomesti rabo fosilnih goriv na območjih z najugodnejšim potencialom, ki so predvsem na vzhodu države, v čezmejnem Panonskem bazenu. S predlaganimi pristopi je nujno in možno preiti iz skorajda stagnacije proizvedene GE, zniževanja števila sistemov daljinskega ogrevanja, omejitev črpanja termalne vode zaradi pomanjkanja reinjekcijskih vrtin ter manj usklajenega upravljanja rabe GE, ker se z njim ukvarjata dve ministrstvi, v pospešeno in okolju prijazno pridobivanje toplotne energije iz globokega podtalja.

S prenosom znanja iz vodilne geotermalne države na svetu - Islandije - bomo s skupnimi aktivnostmi bistveno izboljšali formalne podporne sheme za investicije. Cilji projekta bodo doseženi s kartiranjem globokega geotermalnega potenciala za neposredno uporabo termalne vode in geotermalne električne energije; organizacijo in objavo podatkov kot osnovo za bodoči razvoj enotne podporne točke za GE; usposabljanjem strokovnjakov nacionalnih organov, raziskovalnih organizacij in razvijalcev projektov iz Slovenije in Islandije; vzpostavitvijo nacionalnega geotermalnega omrežja ter poslovno privlačnega okolja z jasnimi smernicami in pravili za razvoj geotermalnih projektov.

Strokovna in laična javnost bo preko spletnih strani in izdelkov projekta prosto in kadarkoli dostopala do informaciji o vrsti in lokaciji podpovršinskih podatkov ter smernic za tehnični in ekonomski razvoj projektov. Upravni organi bodo pridobili znanje za oblikovanje in uporabo smernic pri postopkih odločanja, hkrati pa bo seznanitev z in njihovo upoštevanje s strani ponudnikov javnih storitev, projektantov in investitorjev omogočilo, da bodo vloge za dovoljenja točnejše, kar bo omogočilo hitrejši postopek odločanja. Investitorji in uporabniki termalne vode bodo lahko hitreje pripravili študije pred-izvedljivostjo ali izvedljivosti, razvijalci projektov bodo z uporabo podatkov za dve pilotni območji lahko pristopili k ekonomski analizi novih projektov neposredne rabe toplote ali za geotermalne elektrarne. Občine bodo seznanjene kje in katere informacije, uporabne za razvoj globokih geotermalnih projektov, so na voljo in katere postopke je treba izvesti, da bodo lahko pritegnile in pomagale usmerjati investitorje. Raziskovalne in izobraževalne institucije bodo okrepile svoje kompetence z izvedbo in udeležbo zaposlenih in učencev na poletni šoli ter delavnicah. Vsi deležniki s področja rabe GE bodo vabljeni k vključitvi v novo geotermalno omrežje.

Vrednost projekta je 1.073.529,41 EUR.


Rezultati:

DT 1. 1. 1. Analiza tipičnih vprašanj in odgovorov občin in potencialnih vlagateljev
DT 1. 1. 2. Poročilo o pregledu (spletnih) orodij in vrst informacij javnega značaja v sosednjih državah in na Islandiji
DT 1. 1. 3. Delavnica in ogled študijskih primerov na Islandiji
DT 1. 2. 2. Pregledovalnik 3D geotermalnega modela SV Slovenije
DT 1. 2. 3. Prednostna območja za geotermalne objekte - občina Beltinci
DT 1. 2. 3. Prednostna območja za geotermalne objekte - občina Turnišče
DT 1. 2. 3. Prednostna območja za geotermalne objekte - občina Dobrovnik
DT 2. 1. 1. Poročilo o zakonodajnih postopkih s predlogi izboljšav
DT 2. 2. 3. Finančni mehanizmi za geotermalne projekte
DT 4. 1. 1. Geothermal summer school - abstract book
DC 3. 1. Predstavitev zaključkov projekta INFO-GEOTHERMAL
DC 3. 1. Izjava za medije ob zaključku projekta INFO-GEOTHERMAL
DC 6. 2. Fizični model geotermalnih rezervoarjev v SV Sloveniji


Priporočene povezave:


Pregledovalniki


Projekti
Pregledovalnik 3D geotermalnega modela SV Slovenije


ISKANJE