Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US); v nadaljevanju: ZDR-1), direktor Geološkega zavoda Slovenije objavlja prosto delovno mesto

 

Strokovni sodelavec s specializacijo

(šifra delovnega mesta: H027004)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj,
 • visoka specializacija za področje delovanja,
 • znanje angleščine.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • samostojno koordiniranje in izvajanje del na projektih, za katere je specialist,
 • izvajanje zelo zahtevnih obdelav podatkov, uvajanje postopkov in analiz,
 • svetovanje s področja delovanja,
 • objavljanje strokovnih prispevkov,
 • stalno izobraževanje in sledenje dosežkom v svetu,
 • delo v kabinetu in na terenu,
 • druga dela po nalogu vodje projekta, vodje enote ali direktorja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:  

 • z znanjem SQL jezika in podatkovnih baz MS SQL Server, PostgreSQL in MySQL,
 • z izkušnjami na področju upravljanja podatkovnih baz,
 • s poznavanjem konceptov in orodij za upravljanje podatkovnih baz,
 • s poznavanjem dela na Windows in Linux Server OS,
 • s poznavanjem ETL (Extract, Transform, Load) orodij,
 • s poznavanjem GIS programskih orodij (ESRI, PostGIS, Mapserver in ostale odprtokodne rešitve),
 • z izkušnjami označevalnimi in stilskimi jeziki (HTML, XML, CSS),
 • z izkušnjami s programskim okoljem MS Visual Studio in tehnologijami ASP.NET, MVC, AJAX, Entity Framework ter Bootstrap,
 • z znanjem osnov administracije operacijskega sistema MS Windows Server,
 • z izobrazbo smeri računalništva in informatike,
 • samostojnost in sposobnost reševanja programskih problemov.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,
 • izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Rok za prijavo:

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (predvidoma od 16. 8. 2018 do 1. 8. 2020) z možnostjo podaljšanja s polnim delovnim časom in s poskusnim delom v trajanju 4 mesecev.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Strokovni sodelavec s specializacijo« na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 31. 7. 2018. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 01 2809 702, pri mag. Simoni Kravcar.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.