Geološka služba za Evropo (GeoERA)

oblikovanje skupnega raziskovalnega prostora evropskih geoloških zavodov • 48 nacionalnih in regionalnih geoloških zavodov iz 33 držav
 • Spletno mesto: GeoERA
 • Trajanje: 1.1.2017 – 31.12.2021
 • Vodilni partner: Nizozemski geološki zavod (Netherlands Organisation for applied scientific research TNO), Nizozemska
 • GeoZS je član sekretariata GeoERa in vodi delovni paket 2 GeoZS – Nadzor financiranih projektov
 • Vrednost GeoERA: EUR 31,3 MIO; sofinanciranje EU EUR 10 MIO
 • Koordinator GeoERA na GeoZS je This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ERA-NET je ena izmed shem financiranja EU programov za raziskave, razvoj in inovacije. Gre za obliko javno-javnega partnerstva z namenom koordinacije in sodelovanja med regionalnimi/nacionalnimi raziskovalnimi programi ter izvedbe skupnih mednarodnih razpisov. ERA-NET Cofund je z Obzorjem 2020 nova oblika ERA-NET shem, katere ključna aktivnost je izvedba skupnega mednarodnega razpisa med financerskimi organizacijami.

Pri oblikovanju skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA) z mednarodno koordinacijo nacionalnih raziskovalnih programov sodeluje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), ki je izdalo soglasje za sodelovanje Geološkega zavoda Slovenije pri izvajanju GeoERA

Glavni cilj GeoERA je prispevati k optimalni rabi in upravljanju podpovršja.

Za vodenje in organizacijo GeoERA ter pripravo skupnega razpisa je odgovoren GeoERA sekretariat, ki je je sestavljen iz naslednjih članov:

 • TNO - Upravljanje programa
 • BGR - Priprava in zagon skupnega razpisa
 • GEUS - Ocena in predlog izbire za skupni razpis; komunikacija ter diseminacija
 • GeoZS – Nadzor financiranih projektov (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • EuroGeoSurveys - Komunikacija in diseminacija
 • NWO - Sistem za oddajo skupnega razpisa

GeoERA je konec leta 2017 objavila skupni razpis za sofinanciranje transnacionalnih raziskovalnih projektov in izbrala 15 projektov, ki so se pričeli izvajati 1. julija 2018.

Projekti se bodo ukvarjali z izzivi na področju podzemne vode, mineralnih surovin in energetskih virov v transnacionalnem okviru v prihodnjih 3 letih. Projekti bodo osredotočeni na čezmejno usklajevanje podatkov, informacij in strokovnega znanja, izboljšanje obstoječih metodologij in tehnik modeliranja. Dosežki GeoERA bodo koristni, dostopni in javni, namenjeni pa bodo snovalcem politik in končnim uporabnikom geoloških podatkov in informacij v Evropi. Vsi dosežki bodo javno dostopni preko GeoERA informacijske platforme, spletnega informacijskega sistema zasnovanega na obstoječi Evropski geološki podatkovni infrastrukturi (EGDI).

Vabljeni k obisku našega spletnega mesta, kjer lahko najdete podrobnosti o projektih.

Geološki zavod Slovenije je partner v 10 projektih:

Akronim projekta Naslov Vrednost projekta Koordinator Vodja na GeoZS
Geo-energija
HotLime Mapping and assessment of geothermal plays in deep carbonate rocks – cross-domain implications and impacts 1.658.728€ LfU, Bavarija
Nemčija
Dejan Šram
GeoConnect³d Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support 1.827.753€ RBINS
Belgija
dr. Nina Rman
MUSE Managing urban shallow geothermal energy 1.313.260€ GBA
Avstrija
dr. Mitja Janža
HIKE Hazard and impact knowledge for Europe 1.620.649€ TNO
Nizozemska
dr. Bogomir Celarc
Podzemna voda
HOVER Hydrological processes and geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems 2.999.814€ BRGM
Francija
dr. Janko Urbanc
RESOURCE Resources of groundwater harmonized at cross-border and pan-European scale 2.465.654€ TNO
Nizozemska
dr. Mitja Janža
Surovine
Mintell4EU Mineral intelligence for Europe 2.859.159€ GEUS
Danska
Špela Kumelj
EuroLithos European ornamental stone resources 1.100.357€ NGU
Norveška
Snježana Miletić
FRAME Forecasting and assessing Europe’s strategic and raw materials needs 3.139.634€ LNEG
Portugalska
Klemen Teran
Informacijska platforma
GIP-P GeoERA information platform 3.860.804€ GEUS
Danska
Andrej Vihtelič


Varna, čista ter učinkovita raba energije je osrednja tema projekta Societal Challenge 3 iz okvirnega programa Obzorje2020. Evropske države težijo k vzpostavitvi zanesljivega, trajnostnega in konkurenčnega energetskega sistema, vendar pa je istočasno potrebno najti rešitve za pomanjkanje energetskih virov, ki je povezano z naraščajočimi energetskimi potrebami, in hkrati zmanjšati posledice podnebnih sprememb. V luči naštetih izzivov je glavni namen tematskega sklopa Geo-energija razvoj preglednega, usklajenega in znanstveno utemeljenega panevropskega poznavanja:

 • potenciala podpovršja za zagotavljanje in skladiščenje energetskih virov (fosilna goriva, geotermalna energija, shranjevanje energije in preprečevanje emisij CO2);
 • potencialnih nevarnosti in vplivov na okolje povezanih z izkoriščanjem podzemnih virov energije in možnosti podzemnega skladiščenja;
 • medsebojnih vplivov različnih načinov rabe podpovršja.

Zbrane informacije bodo služile po eni strani za sprejetje strateških odločitev, ki bodo zagotovile varno in odgovorno izkoriščanje podzemnih virov in skladiščnih kapacitet, po drugi strani po bodo v pomoč pri ozaveščanju javnosti o podzemnih potencialih, ki lahko služijo za reševanje perečih evropskih energetskih in klimatskih vprašanj. Raziskave bodo praviloma osredotočene na:

 • uvedbo najsodobnejše metodologije za usklajeno kartiranje in presojo potencialnih virov in skladiščnih kapacitet;
 • izboljšanje medsebojne povezljivosti geoloških podatkovnih nizov, ki podpirajo takšno presojo;
 • uporabo znanstvenih izsledkov v procesu sprejemanja strateških odločitev z upoštevanjem ustreznih tematskih povezav znotraj GeoERA.

Koordinator tematskega sklopa Geo-energija na GeoZS je This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cilj tematskega sklopa GeoERA podzemna voda je priskrbeti podatke, informacije in orodja za odločanje, za dolgotrajno zaščito, trajnostno upravljanje in izboljšanje stanja virov podzemne vode v Evropi glede na družbene izzive in politiko EU. Za odpravo težav, povezanih z raznolikostjo hidrogeoloških sistemov in razponom različnih merili – od regionalnih do vseevropskih, bo potrebno uporabiti inovativne metodologije. S pomočjo razvoja učinkovitih orodij in metodologij za spremljanje, modeliranje, upravljanje in vizualizacijo podatkov, v tesnem sodelovanju z ostalimi GeoERA tematskimi sklopi, bo to delo izboljšalo naše razumevanje sistemov podzemne vode in njihovo interakcijo s površinsko vodo in ekosistemi.

Koordinator tematskega sklopa Podzemne vode na GeoZS je This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Mineralne surovine podpirajo družbeni razvoj Evrope, njeno gospodarsko rast in blaginjo. Evropska komisija se zaveda pomembnosti surovin, kar se kaže v njenih pobudah Iniciativa za mineralne surovine (Raw Materials Initiative - RMI) in Evropske inovacijske platforme za mineralne surovine (European Innovation Platform on Raw Materials - EIP-RM) in v financiranju projektov v sklopu družbenega izziva št. 5 – klimatske spremembe, okolje in surovine (Societal Challenge 5 – Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) v sklopu programa Obzorje2020. Cilj teh pobud je:

 • varna in trajnostna dobava mineralnih surovin tako iz domačih virov EU, kot tudi iz ostalih virov (primarni in sekundarni),
 • upravljanje konkurenčnih vrst rabe evropskega površja in podpovršja.

Namen GeoERA je optimizirati rabo in ravnanje s surovinami in hkrati zmanjšati potencialne negativne vplive na okolje, zdravje in družbo kot celoto. GeoERA bo:

 • upoštevala tako kopenske vire, kot tudi vire na morskem dnu,
 • obravnavala vse mineralne surovine – kovine, nekovinske mineralne surovine za industrijo in gradbeništvo, in še posebej kritične surovine,
 • obravnavala vse stopnje vrednostne verige krožnega gospodarstva.

Tematski sklop Surovine bo posebej prispeval k obveščanju o mineralnih surovinah (publikaciji Minerals Yearbook in Minerals Inventory) ter k uvedbi novosti z razvojem posebnih pilotnih študij, kot so:

 • surovine za zahtevnejša in malo raziskana področja, kot so kritične surovine za proizvodnjo in shranjevanje energije, telekomunikacije, transport, družbena blaginja,
 • izboljšanje poznavanja evropske regionalne geologije in metalogeneze,
 • izboljšanje obstoječih modelov nastanka rudišč in napovedovalnih modelov za namene raziskovanja le-teh,
 • izdelava sistemov za 3D/4D modeliranje ter 3D napovedovalnih modelov.

Vse z namenom razvoja učinkovitejših in bolj ekonomičnih orodij za raziskovanje in tehnologij, ki bodo pripomogle k pridobivanju domačih surovin in razvoju evropske industrije ter kakovosti življenja vseh njenih državljanov.

Koordinatorka tematskega sklopa Surovine na GeoZS je This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skupni cilj tematskih sklopov geo-energija, podzemna voda in surovine je zagotavljanje in širjenje prostorskih informacij o njihovih virih ter podpora geološkim podatkom. Ker je za GeoERA pomembno povezovanje informacij vseh tematskih sklopov, so vpeljali še poseben tematski sklop, ki pokriva prostorske informacije in učinkovito povezuje vse tehnične in IKT teme (baze podatkov in širjenje podatkov) iz prvih treh tematskih sklopov.

V okviru tematskega sklopa prostorskih podatkov bo potekal razvoj skupne geoznanstvene informacijske platforme, ki bo omogočala povezovanje najnovejših podatkov, interpretacij in modelov iz različnih in porazdeljenih virov, tako znotraj kot tudi med tremi glavnimi tematskimi sklopi GeoERA.

Platforma bo osnovana na rezultatih, pridobljenih med razvojem European Geological Data Infrastructure (EGDI) (glej www.europe-geology.eu), ki so jo v prvi različici leta 2016 uvedli člani EuroGeoSurveys Spatial Information Expert Group.

Koordinator tematskega sklopa Informacijska platforma na GeoZS je This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..