Geološki zavod SlovenijePoslanstvo in vizija

 

 

Poslanstvo

GeoZS je multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, ki deluje na različnih področjih geoznanosti in svoje aktivnosti izvaja v prepletu temeljnega raziskovanja, aplikativnega delovanja na domačih in tujih trgih ter javne službe v podporo delovanja Republike Slovenije in Evropske unije. Zagotavlja poznavanje geološke zgradbe R Slovenije, kar pomeni podlago pri reševanju problemov nacionalnega pomena, kot so: varovanje zdravja in okolja, preskrba s pitno vodo in geoenergijo, zaščita pred naravnimi nesrečami, načrtovanje rabe prostora, odkrivanje in ocena rezerv ter načrtovanje trajnostnega izkoriščanja nahajališč mineralnih surovin.

GeoZS pridobiva, hrani, interpretira in daje na voljo geološke podatke, ki jih potrebujeta država in družba.

Vključuje se v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu. Zagotavlja vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.


Vizija

GeoZS je sinonim za znanje o vsem, kar je pod Zemljinim površjem. Naša prioriteta je znanstveno raziskovalno delo, hkrati pa ustvarjamo okolje, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja naših raziskovalcev v domačem in mednarodnem prostoru. Jedro našega raziskovalnega dela tvorijo trije raziskovalni programi: regionalna geologija, podzemne vode in geokemija ter mineralne surovine.

GeoZS aktivno sodeluje v različnih programih EU, usmerjene v projekte sonaravnega bivanja, podnebnih ukrepov ter učinkovite in trajnostne rabe virov in surovin.