Geološki zavod SlovenijePolitika kakovosti

 

Geološki zavod Slovenije (v nadaljevanju tudi GeoZS) uživa doma in v tujini ugled kakovostne raziskovalne in strokovne ustanove, nudi strokovno podporo ključnim odločitvam države na področjih svojih dejavnosti in je cenjen partner pri sodelovanju v mednarodnih projektih kot tudi z gospodarstvom. GeoZS je odločen ohraniti in še povečati svoj ugled na vseh treh naštetih področjih svojega delovanja tako doma kot v svetu.

Sistem zagotavljanja kakovosti je v delovne procese GeoZS vpeljan v letu 2016 in potrjen s certifikatom ISO 9001:2015 z namenom doseganja ciljev kakovosti in sledenja viziji razvoja Geološkega zavoda Slovenije na način, ki bo:

  • izpolnil pričakovanja in gradil dolgoročno zadovoljstvo naročnikov iz strokovnega vidika, zaposlenih, dobaviteljev ter ostalih zainteresiranih strani,
  • zagotovil kakovostno izpeljavo projektov tako s strokovnega, finančnega in časovnega vidika,
  • vzdrževal in povečeval trajno kakovost naših projektov in njihovih rezultatov ter sledljivost njihovih vsebin,
  • spodbujal sodelovanje med organizacijskimi enotami in povezovanje strokovnih vsebin z namenom doseganja višje kakovosti projektov,
  • spodbujal kreativnost in ustvarjalnost raziskovalcev preko razvojnih projektov,
  • vzdrževal in omogočal nadgrajevanje delovnih procesov na način, da bodo le ti za zaposlene čim manj obremenjujoči,
  • omogočal prijetno delovno okolje in tako
  • vzdrževal in povečeval učinkovitost delovanja GeoZS v skladu z zahtevami zakonodaje in drugih regulatornih okvirjev,
  • vzdrževal zavezanost nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti.

GeoZS deluje v Sloveniji in v tujini na področjih znanstvenega raziskovanja, javne službe kot strokovne podpore državni/evropski upravi ter na komercialnem trgu. Dejavnosti so zaradi lažjega prenosa znanj med vejami prepletene, zato jih sistem zagotavljanja kakovosti obravnava enakovredno.

Kakovost, izhajajoča iz znanstvene odličnosti, je izhodiščna vrednota delovanja Geološkega zavoda in predstavlja njegovo konkurenčno prednost na vseh področjih delovanja. Z doslednim izvajanjem politike kakovosti in doseganjem ciljev kakovosti delovanja, ki so definirani v srednjeročnih in letnih načrtih dela bo GeoZS izpolnjeval svoje poslanstvo kot vodilna slovenska in mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področjih geoznanosti.