Organizacijske enote 

 

 
Regionalna geologija

Regionalna geologija V okviru organizacijske enote Regionalna geologija GeoZS izvaja širok spekter temeljnih regionalno geoloških raziskav, katerih namen je spoznavanje in ugotavljanje tridimenzionalne geološke zgradbe Slovenije z upoštevanjem časovne dimenzije. Temeljne raziskave, kot so petrografske, sedimentološke, stratigrafske in paleontološke analize kamnin, tektonske, geomorfološke in geofizikalne raziskave, so podlaga za interpretacijo dinamike geoloških procesov. Ti vodijo do razumevanja geološko pogojenih nevarnosti (potresi, plazovi). Poznavanje geološke zgradbe je pogoj za izkoriščanje geotermalne energije ter podlaga za projektiranje in umeščanje različnih infrastrukturnih objektov. Zelo aktivni smo tudi pri promociji pomena geološke naravne dediščine, ki je med drugim ključna za zavedanja širše družbe o pomenu geologije. Delo opravljamo v okviru domačih in mednarodnih programov in projektov. Rezultate združujemo v osnovnih in tematskih geoloških kartah in modelih, ki so podlaga za načrtovanje in upravljanje sonaravnega razvoja naše družbe.

Vodja OE Regionalna geologija: dr. Bogomir CelarcMineralne surovine in geokemija

Mineralne surovine in geokemija Raziskovalci in strokovnjaki organizacijske enote Mineralne surovine in geokemija izvajamo temeljne, aplikativne in razvojne naloge ter opravljamo geološke raziskave na področju vrednotenja nahajališč mineralnih surovin. S svojimi znanji in izkušnjami, pridobljenimi doma in v tujini, prispevamo k uresničitvi evropske pobude za mineralne surovine, ki stremi k boljši oskrbi s surovinami iz lastnih virov. Izvajamo tudi rudarsko javno službo po Zakonu o rudarstvu. Proučujemo procese, vsebnosti in porazdelitve kemičnih prvin v različnih geoloških materialih. Rezultati tovrstnih raziskav so podlaga za razumevanje kemičnih značilnosti raziskanega ozemlja in dolgoročno omogočajo spremljanje sprememb, ki jih povzroča človek. Rezultati so ključni za oceno obsega in vira onesnaženja, načrtovanje nadaljnjih raziskav in izvajanje sanacijskih ukrepov. Vrednotimo tudi nahajališča sekundarnih mineralnih surovin (rudarski odpadki) tako z vidika morebitnih okoljskih vplivov kot potencialnega vira mineralnih surovin.

Vodja OE Mineralne surovine in geokemija: dr. Meta DobnikarPodzemne vode - Hidrogeologija

Podzemne vode - Hidrogeologija Dejavnosti organizacijske enote Podzemne vode - Hidrogeologija so usmerjene v analizo podzemnega dela vodnega kroga, predvsem v proučevanje vpliva hidrogeoloških lastnosti kamnin ter naravnih in antropogenih procesov na količinsko in kakovostno stanje podzemne vode v Sloveniji in tudi čezmejno. V okviru lokalnih, nacionalnih in evropskih temeljnih in aplikativnih raziskav načrtujemo optimalni zajem pitne, mineralne, termalne in tehnološke vode ter vode za namakanje, pa tudi pridobivanje geotermalne energije s toplotnimi črpalkami ali termalno vodo. Naše raziskave so usmerjene v razvoj ter izboljšanje metodologij za izvedbo sledilnih in črpalnih preizkusov, karotažnih meritev, kemijskih in izotopskih analiz vode ter uporabo matematičnih modelov, ki služijo za učinkovitejše odkrivanje, upravljanje, načrtovanje trajnostne rabe in zaščito podzemnih vodnih virov. V obliki inženirsko-hidrogeoloških raziskav sodelujemo tudi pri graditvi objektov in infrastrukture ter iskanju vzrokov za nekatere naravno pogojene nesreče.

Vodja OE Podzemne vode - Hidrogeologija: dr. Nina RmanGeološki informacijski center

Geološki informacijski center Geološki informacijski center sledi načelom dostopnosti prostorskih informacij in storitev na enem mestu. Združevanje prostorskih podatkov iz različnih raziskav in projektov ter možnost souporabe teh podatkov s strani različnih uporabnikov in aplikacij zagotavlja večjo učinkovitost, medsebojno usklajenost, kakovosten in lažji dostop do geoloških podatkov in interpretacij s sredstvi informacijske komunikacijske tehnologije. Vzpostavljamo in vzdržujemo sodobni informacijski sistem, ki sledi evropski direktivi INSPIRE in prek portala eGeologija omogoča dostopnost in medopravilnost geoloških podatkov za potrebe raziskovalne dejavnosti, javnega sektorja za izvajanje upravnih postopkov ter evropske zakonodaje in gospodarstva.

Vodja OE Geološki informacijski center: Jasna ŠinigojSkupne službe

Skupne službe GeoZS zagotavljajo administrativno, tehnično, računovodsko in organizacijsko podporo delovanju zavoda. Zagotavljajo tudi podporo delovanju upravnega odbora in znanstvenega sveta zavoda. V organizacijsko enoto Skupne službe spadajo dejavnosti glavne pisarne, finančno-računovodske službe, kadrovske službe, projektne pisarne in tehnične službe. Skupne službe izvajajo in evidentirajo javna naročila in administrativno podporo večjim javnim naročilom ter administrativno, tehnično in računovodsko podporo vodenju projektov zavoda. Upravljajo sistem vodenja kakovosti, ki je certificiran po standardu ISO 9001:2015. Skupne službe skrbijo tudi za upravljanje z nepremičninami zavoda, za vzdrževanje nepremičnin in voznega parka zavoda ter za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Vodja OE Skupne službe: dr. Jure Krivic