Oprema 

 

Vrstični elektronski mikroskop z energijskim spektrometrom (SEM/EDS)

V začetku leta 2008 smo na Geološkem zavodu Slovenije pridobili novo analizno napravo, ki omogoča proučevanje oblike površine ter kvalitativno in semi-kvantitativno kemično mikroanalizo materialov. To je vrstični elektronski mikroskop (SEM) z energijsko disperzijskim spektrometrom rentgenskih žarkov (EDS).

Zgradba in princip delovanja SEM/EDS:

SEM/EDS je sestavljen iz vakuumske komore z vzorcem, stolpa z izvorom elektronov, elektromagnetnimi lečami in odklonskimi tuljavami ter detektorjev signalov (SE, BSE, EDS).

Pri interakciji izostrenega snopa elektronov, ki se premika po vzorcu, in atomov v vzorcu nastanejo različni signali, kot so sekundarni elektroni(SE), povratno sipani elektroni(BSE) in RTG-žarki, ki dajejo različne informacije o vzorcu:

 • SE dajejo sliko površine vzorca
 • BSE so odvisni od atomskega števila elementov v vzorcu in dajejo sliko relativne kemijske sestave vzorca.
 • RTG-žarki dajejo informacije o elementarni sestavi vzorca.

Aplikacije SEM/EDS na Geološkem zavodu Slovenije uporabljamo na različnih področjih geologije.

Preberi več

Sistem za izdelavo geoloških zbruskov in poliranih preparatov (Logitech)

Oprema služi za razrez, fino brušenje in poliranje vseh vrst geoloških materialov, od vezanih do nevezanih. Izdelujemo standardne preparate za petrografske, sedimentološke in paleontološke raziskave, kakor tudi polirane preparate za raziskave z optičnim in elektronskim mikroskopom.

Zbruske in polirane preparate izdelujemo za zunanje naročnike po ceni 18 EUR za zbrusek, 20 EUR za poliran preparat in 35 EUR za poliran zbrusek. Priprava poliranih preparatov iz nevezanih materialov zalitih v vezivni masi stane 35 EUR/vzorec.

Preberi več

Oprema za geofizikalne meritve v vrtinah

Karotažna oprema se uporablja za meritve parametrov v vrtinah, ki so zanimivi za hidrogeologijo: temperatura (°C), električna prevodnost (mS/cm), naravni gama (API), kratka in dolga normalna upornost, lastni potencial, točkovna upornost. Z omenjeno opremo je mogoče meriti določene spremembe v kanalu vrtine (dotoke vode, kaverne, spremembe litološke sestave ipd).

S pridobivanjem izkušenj in glede na potrebe naročnikov pa je sta bili z lastnimi sredstvi kupljeni še sondi za merjenje premera, odklona in azimuta vrtin in sonda za merjenje dotokov vode v vrtino. Kot zelo uporabna pa se je izkazala tudi video kamera, ki ob ustreznih pogojih - vidljivosti, prikaže najbolj verodostojno »sliko« dogajanj v posamezni vrtini: poškodbe cevitev, kaverne...

Preberi več

Oprema za izvajanje visokoresolucijskih refleksijskih seizmičnih raziskav

Oprema je namenjena za raziskave plitvih do srednje globokih podpovšinskih geoloških struktur, ugotavljanje prisotnosti strukturnih elementov (prelomov, gub, ...), geometrije plasti oz. sedimentov ter vodonosnikov. Uporaba za namene strukturno-geološke interpretacije, ugotavljanje struktur vodonosnikov v hidrogeologiji in inženirsko-geološke aplikacije.

Oprema je na voljo zunanjim uporabnikom, vendar je za njeno uporabo potrebna izurjena ekipa operaterjev in terenskih sodelavcev. Cena se oblikuje glede na tip projekta, zahtevnost raziskave in terenske razmere.

Preberi več

Merilnika toplotne prevodnosti kamnin

Merilnik TCS z optičnim skeniranjem (Lippman & Rauen GbR)

 • Leto proizvodnje in nabave: oktober - december 2006 oz. januar 2007 (nadgrajeno leta 2017 za meritve toplotne difuzivnosti).
 • Merilni obseg: λ= 0.2 – 25 W/(m∙K), α= 0.6 – 3.0 mm2/s.
 • Natančnost in točnost rezultatov: za λ= 3 % (za verjetnost zaupanja 0,95), za α= 5 %.
 • Hitrost in trajanje meritve: do 60 vzorcev/uro (odvisno od dolžine vzorcev), če so merjeni vzorci predhodno že pripravljeni.
 • Velikost vzorcev: 40 do 504 mm, katerekoli dane oblike, kjer merjena površina ne sme imeti hrapavosti večje od ± 0.5 mm.
 • Največja dolžina skeniranja: 620 mm.
 • Priprava vzorcev: žaganje in poliranje vzorcev ni potrebno, če merjena površina zadostuje zgornjemu kriteriju. Potrebno je predhodno prebarvati vzorec vzdolž črte skeniranja na ravni površini oz. na valjasti površini (s črno akrilno barvo, debeline 25-40 μm in širino črte vsaj 20 mm).
 • TCS program: kontrolni program z intuitivnim uporabniškim vmesnikom.
 • Hitrost skeniranja: 5 mm/s.
 • Dimenzije: dolžina = 116 cm, višina = 24 cm, širina = 29 cm.
 • Temperaturno območje uporabe: sobna temperatura.
 • Opomba: merilnik je primeren za trdne kamnine, pogojno tudi za strjene zemljine.


Senzor KD2 Pro (Decagon Devices, Inc.)

 • Leto proizvodnje in nabave: 2016, 21. februar 2017.
 • Merilni senzorji: KS-1, TR-1, SH-1 in RK-1.
 • Merjene lastnosti: odvisna od uporabljenega senzorja – toplotna prevodnost (λ), toplotna difuzivnost (α), toplotna upornost (R) in volumetrična specifična toplota (c).
 • Merilni obseg: odvisen od uporabljene sonde (Operator’s Manual, feb. 2016).
 • Natančnost in točnost rezultatov: Od 5 – 10 % (odvisno od uporabljene sonde).
 • Hitrost in trajanje meritve: Meritev za en vzorec traja 15 min.
 • Velikost vzorcev: v splošnem je naprava uporabna na terenu, torej predpriprava ni potrebna. Pri merjenju v laboratoriju mora biti vzorec pripravljen v obliki valja dimenzij vsaj 5 × 10 cm.
 • Opomba: merilnik je primeren za nevezane sedimente, pri predpripravi vzorca se lahko uporabi tudi na trdnih kamninah, tj. z dodatnimi pripomočki iz paketa za senzor za kamnine: KD2 Pro RK-1 Rock Sensor package.


Preberi več