KaraWAT

Naslov Strategija trajnostnega upravljanja vodnih virov v Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku / Strategie zum nachhaltigen Wassermanagement im Karawanken UNESCO Global Geopark
Povezava na spletno stran projekta http://www.si-at.eu/si2/karawat/
https://www.geopark-karawanken.at/slo/aktualno/projekti/karawat.html
Program Interreg V-A Slovenija-Avstrija / Interreg V-A Slowenien-Österreich
Trajanje projekta 01/2021 – 08/2022
Vloga GeoZS v projektu Vodilni partner
Kontakt na GeoZS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Povzetek dosežkov projekta Karawat s strategijo 20220825 / Zusammenfassung der Leistungen des Projekts Karawat mit Strategie 20220825


Spletni pregledovalnik Karavanke UNESCO globalnega parka / Karawanken UNESCO Global Geopark Web Viewer
Vrednost projekta je 349.284,16 €.

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 296.891,52 €.

Programski specifični cilj je inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.

Glavni cilj projekta KaraWAT je priprava jasne in strukturirane strategije za trajnostno upravljanje z vodnimi viri v čezmejnem prostoru Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. Tu so prepoznani številni izzivi. Strategija bo služila kot instrument ukrepanja za 14 občin, vključenih v projektno območje, in bo vsebovala katalog priporočil za ukrepe, ki omogočajo bilateralno usklajene postopke.

Karavanke UNESCO Globalni Geopark je eden izmed 161 UNESCO Globalnih Geoparkov, ki so razglašeni v 44 državah. Te pokrajine so zaradi velike raznolikosti geološke sestave mednarodno izredno pomembne. Geodiverziteta je opredeljena kot raznolikost naravnih materialov, oblik in procesov, ki tvorijo in oblikujejo površje Zemlje. Z njimi upravljamo na holističen način za varovanje narave, izobraževanje in trajnostni razvoj. Projekt KaraWAT bo prispeval k vsebinam trajnostnega upravljanja z vodnimi viri.

Projektni partnerji so Geološki zavod Slovenije, kot vodilni partner, EVTZ Geopark Karawanken m.b.H. ter Fachhochschule Kärnten z UNESCO Chair for Management of Conservation Areas. Strokovno podporo jim bosta zagotavljala urad Koroške deželne vlade, oddelek št. 8 Okolje, energija in ohranjanje narave in oddelek št. 12 Upravljanje voda ter Direkcije Republike Slovenije za vodo in Agencije RS za okolje.

Na številnih delavnicah bomo analizirali najbolj pereča vprašanja glede stanja, obremenitev, rabe in tveganj za ohranjanje zadostnih količin in kvalitete vode v geoparku. Izdelali bomo geološke strokovne osnove za pilotni območji občin Ravne na Koroškem in Železne Kaple, da se bo raba prostora v prihodnje lahko bolje prilagodila naravnih danostim. S tem se bo dolgoročno zmanjšalo tveganje za naravne nesreče (poplave, neurja, plazovi,...) in omogočilo hitrejše ukrepanje za zaščito vodnih virov ob nesrečah (onesnaženja, suše). Velik poudarek bo tudi na prepoznavanju razvojnega potenciala mineralnih voda, kot so Rimski vrelec v Kotljah ter različni mineralni izviri v Železni Kapli.

Hidrogeološka karta občine Ravne na Koroškem bo lahko osnova za načrtovanje zaščite in rabe pitne in mineralne vode ter upravljanje poplav, kjer je bistven odnos med površinsko in podzemno vodo. Opozorilna karta nevarnosti zaradi procesov pobočnega masnega premikanja (plazenje, skalni podori, drobirski tokovi) bo pomagala pri implementaciji OPPN in podobnih prostorskih dokumentov, opozorilna karta erozije pa bo lahko osnova za izvajanje ukrepov za zmanjševanje ali preprečevanje erozijske ogroženosti, ki je zelo povezana s pojavom in preprečevanjem poplav. Na Peci bomo uredili merilno mesto za spremljanje količinskega stanja podzemne vode tega čezmejnega kraškega vodonosnika.

Tematske karte in drugi rezultati bodo vključeni v skupni inovativni dvojezični (slovensko-nemški) spletni pregledovalnik. Ta bo predstavljal enotno vstopno točko za dolgoročno implementacijo vodne strategije geoparka Karavanke.

Vse v projektu pripravljene informacije so na voljo na interaktivnem slovensko-nemško-angleškem pregledovalniku (https://geopark-karawanken-waters.eu/). Predstavlja enotno vstopno točko za dostop do uradnih prostorskih slojev Slovenije in Avstrije, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju prostora, naravnih danosti in tveganj, vodnih virov in turističnih potencialov Geoparka. Obiskovalci z izbiro »Doživite Geopark« najdete ideje za izlet k geološkim in vodnim pojavom, tudi mineralnim izvirom, zahtevnejši uporabniki z izbiro »Upravljanje voda« pa aktivno povprašujete po čezmejnih prostorskih informacijah. Pregledovalnik prikazuje tudi nove meritve količine in temperature podzemne vode v rudnikih Mežica in Topla v čezmejnem kraškem vodonosniku Pece, značilnosti njenega vodnega kroga pa si lahko ogledate v novem centru za obiskovalce GEO.DOM na Peci.
Das Hauptziel des KaraWAT-Projekts ist es, aufgrund der vielen Herausforderungen im Bereich des Gewässermanagements, eine klare und strukturierte Strategie für ein nachhaltiges Gewässermanagement im grenzüberschreitenden Karawanken UNESCO Global Geoparks zu entwickeln. Diese Strategie soll als Handlungsinstrument für die 14 beteiligten Gemeinden dienen und einen Empfehlungskatalog von Maßnahmen darstellen, die bilateral harmonisierte Gewässermanagementverfahren ermöglichen.

Der Karawanken UNESCO Global Geopark ist einer von 161 UNESCO Global Geoparks in 44 Ländern. Diese Landschaften sind aufgrund ihrer hohen Geodiversität von internationaler Bedeutung. Geodiversität ist definiert als die Vielfalt der Erdmaterialien, -formen und -prozesse, die die Erde ausmachen und formen. Sie werden mit einem ganzheitlichen Konzept von Naturschutz, Bildung und nachhaltiger Entwicklung verwaltet. Das Projekt KaraWAT wird in diesem Zusammenhang zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Wasserressourcen beitragen.

Zu den Projektpartnern zählen der EVTZ Geopark Karawanken m.b.H., der UNESCO-Lehrstuhl on Sustainable Management of Conservation Areas und das Geološki zavod Slovenije (GeoZS). Diese Partner werden zusammenarbeiten, unterstützt von Expert:innen des Büros der Kärntner Landesregierung (Abt. 8 „Umwelt-, Energie- und Naturschutz“ und Abt. 12 „Wasserwirtschaft“) sowie der Wasserdirektion und der Umweltbehörde der Republik Slowenien.

In mehreren Workshops werden die wichtigsten Fragen zum Zustand, der Belastung, Nutzung und Risiken der Gewässer im Geopark analysiert, um eine ausreichende Menge und Qualität aufrechtzuerhalten. Es werden geologische Grundlagen für die Gemeinden Ravne na Koroškem und Eisekappel ausgearbeitet, damit die Landnutzung in Zukunft besser an die natürlichen Gegebenheiten angepasst werden kann. Langfristig soll dies das Risiko von Naturgefahren (Überschwemmungen, Stürmen, Erdrutschen ...) verringern und schnellere Maßnahmen zum Schutz der Wasserressourcen bei Unfällen (Umweltverschmutzung, Dürren) unterstützen. Der Fokus der Untersuchungen konzentrieret sich auf das Entwicklungspotenzial von Mineralwässern wie der Rimski vrelec in Kotlje und mehrerer Mineralwasserquellen in Eisenkappel.

Die hydrogeologische Karte von Ravne na Koroškem bildet die Grundlage für den Schutz und die geplante Nutzung von Trink- und Mineralwasser, sowie für das Hochwassermanagement in Gebieten, in denen die Wechselwirkung zwischen Grundwasser und Oberflächenwasser von entscheidender Bedeutung ist. Die Karte der Anfälligkeit für Massenbewegungen wie Erdrutsche, Steinschläge und Trümmerströme, hilft bei der Umsetzung des detaillierten kommunalen Raumplans und ähnlicher Dokumente. Die Erosionsanfälligkeitskarte könnte dazu dienen, Maßnahmen zur Verringerung oder Verhinderung der Erosion durchzuführen, die in direktem Zusammenhang mit dem Auftreten und der Verhinderung von Überschwemmungen steht. Auf der Petzen wird eine Messstelle zur Bewertung des Mengenzustands des Grundwassers in diesem grenzüberschreitenden Karstgrundwasserleiter eingerichtet.

Thematische Karten und andere relevante Ergebnisse werden in einem gemeinsamen innovativen zweisprachigen (slowenisch-deutschen) Web-Viewer aufgenommen. Dies wird ein einzigartiger Einstiegspunkt für die langfristige Umsetzung der Wasserstrategie des Geoparks Karavanke / Karawanken sein.

Alle im Projekt aufbereiteten Informationen sind im interaktiven slowenisch-deutsch-englischen Browser (https://geopark-karawanken-waters.eu/) verfügbar. Es stellt einen einzigen Einstiegspunkt für den Zugang zu den offiziellen räumlichen Schichten Sloweniens und Österreichs dar, die zu einem besseren Verständnis des Raums, der natürlichen Bedingungen und Risiken, der Wasserressourcen und des touristischen Potenzials des Geoparks beitragen. Besucher, die sich für „Geopark erleben“ entscheiden, finden Anregungen für Ausflüge zu geologischen und Wasserphänomenen, einschließlich Mineralquellen, während anspruchsvollere Benutzer, die sich für „Wasserwirtschaft“ entscheiden, aktiv grenzüberschreitende Geoinformationen anfordern. Der Viewer zeigt auch neue Messungen der Menge und Temperatur des unterirdischen Wassers in den Minen Mežica und Topla im grenzüberschreitenden Karstgrundwasserleiter Peca, und die Eigenschaften seines Wasserkreislaufs sind im neuen Besucherzentrum GEO.DOM in Peca zu sehen.