3D geološki model Mursko-Zalskega bazena

(spremno besedilo)

2020, 30 x 21 cm

Cena: brezplačno

Spremno besedilo h 3D geološkemu modelu Mursko-Zalskega bazena (PDF; 5 MB)


Poznavanje in razumevanje geoloških razmer pod našimi nogami je ključno za pravilne odločitve pri načrtovanju rabe prostora. Na GeoZS smo izdelali računalniški 3D geološki model severovzhodne Slovenije, natančneje sedimentnih plasti Panonskega bazena, ki ga redno posodabljamo prek različnih projektov. Plasti so razvite do največje globine okoli 6.000 metrov ter predstavljajo pomembne rezervoarje termalne in pitne vode, nafte in plina. Skupaj je razdvojenih deset plasti, ki smo jih za potrebe 3D-tiska združili glede na debelino, litostratigrafijo in geopotencial v štiri plasti v merilu 1 : 200 000, in sicer:

  • 1. združene Murska formacija (sedimenti deltne ravnice in čela), Ptujsko-grajska formacija in kvartarni aluvialni vodonosniki;

  • Sedimenti deltnega čela Murske formacije so najpomembnejši regionalni in čezmejni geotermalni vodonosnik v Sloveniji, ki se izkorišča za ogrevanje in balneologijo. Ležijo na dnu prve plasti, kjer je z rdečo označeno območje, na katerem je temperatura v rezervoarju višja od 40 °C. Višji sloji so obarvani modro. Kvartarnih aluvialnih vodonosnikov ni mogoče razdvojiti v uporabljenem merilu, vendar na njih ne smemo pozabiti, saj so pomemben vir pitne vode.

  • 2. Lendavska formacija (združeni turbiditni in pobočni sedimenti) z lokalnimi nahajališči plina, nafte in termalne vode (črna plast v tiskanem modelu);

  • 3. Haloška in Špiljska formacija z lokalnimi viri pitne, mineralne in termalne vode ter plina in nafte (brez večjega geopotenciala) (rjava plast v tiskanem modelu) in

  • 4. predneogenska podlaga iz pretežno metamorfnih kamnin z lokalnimi geopotenciali (bela plast v tiskanem modelu).


 width=