J1-8153

Naslov Proučevanje premikanja plazov od izvornih območij do mesta odlaganja z determinističnim pristopom
Vodja projekta 28456 - dr. Mateja Jemec Auflič
Projektna skupina 28456 - dr. Mateja Jemec Auflič
16309 - dr. Miloš Bavec
19124 - dr. Bogomir Celarc
19280 - dr. Mitja Janža
28457 - dr. Jernej Jež
29607 - dr. Jure Atanackov
35426 - dr. Petra Jamšek Rupnik
26454 - dr. Tina Peternel
53903 - dr. Ela Šegina
08245 - dr. Matjaž Mikoš
15392 - dr. Dušan Petrovič
18166 - dr. Marko Komac
30040 - dr. Matej Maček
32689 - dr. Jošt Sodnik
35409 - dr. Nejc Bezak
Trajanje projekta 1.5.2017 - 30.04.2020
Financiranje Projekt je v celoti financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Ključne besede zemeljski plazovi, izvorna območja, mesto odlaganja, reologija, magnituda

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA:

Raziskovalni projekt je usmerjen v proučevanje premikanja plazov od izvornih območij do mesta odlaganja z determinističnim pristopom. Manjše, plitve in počasi premikajoče zemeljske plazove je lažje predvideti in obvladovati. Mnogo bolj nevarni so plazovi z visokimi hitrostmi, z dolgim dosegom in širokim razširjanjem, ker se pojavijo hipno, brez predhodnih znakov razpok, zato ni velikih možnosti, da bi se pred njimi zavarovali. Pri teh je proučevanje dinamike gibanja od izvornega območja do mesta odlaganja ključnega pomena pri določitvi ocen nevarnosti pojavljanja. Pri določevanju gibanja in ocenjevanju tveganja, ali se bo plazina spremenila v hitri drobirski tok se bodo podrobno raziskali naslednji odločujoči parametri: geološka zgradba, nagib pobočja (relief), geomehanske značilnosti materiala, prispevna območja površinskih vod ter podzemnih vod in intenzivnost padavin/mejne količine, ob katerih se začne proženje. Ti parametri se bodo določevali in modelirali na dveh izbranih pilotnih območjih, in sicer na primeru plazu Stože, kjer se je katastrofalni dogodek zgodil leta 2000 in na plazu Potoška planina, kjer se po do sedaj zbranih meritvah ocenjuje, da so geomehanske značilnosti materiala takšne, da se plaz lahko v času intenzivnih padavin in premikov pretvori v hitri drobirski tok, kar bi lahko ogrozilo spodaj ležečo vas Koroška Bela, o podobnih dogodkih na tem območju pa pričajo tudi zgodovinski zapisi in geološke sledi.

Glavni cilj projekta je razvoj interdisciplinarnega metodološkega pristopa za ocenjevanje nevarnosti nastanka plazov in drobirskih tokov, ki bo zajemal modeliranje proženja plazov, oceno količine sproženega materiala, določanje reoloških značilnosti materiala, modeliranje gibanja podzemne vode, modeliranje gibanja in območja odlaganja drobirskih tokov. Za obe pilotni območji bosta izdelana podrobna hidrogeološka modela, ki bosta omogočala prostorsko modeliranje dinamike procesov hidrološkega kroga in vključitev v analizo stabilnosti pobočij, kar bo bistveno izboljšalo zanesljivost napovedi nastanka plazov. Rezultati, ki bodo pridobljeni na podlagi študije dveh pilotnih območij, bodo prenosljivi tudi na ostala območja v Sloveniji in na širši alpski prostor. Na podlagi njih bo možno predvidevati dinamiko premikanja pobočnih pojavov v podobnih geoloških in prostorskih pogojih.

Projekt bo omogočal doprinos in razvoj znanja predvsem na področju naravoslovnih in tehniških znanosti, ki se ukvarjajo z okoljevarstveno problematiko, predvsem pa bo pripomogel k razvoju stroke, ki se ukvarja z zmanjševanjem tveganja pred naravnimi nesrečami.


Sklopi projekta:

  • Geološke, geomorfološke, geofizikalne, geotehnične in hidrogeološke raziskave pilotnih območij
  • Reološke raziskave materialov pilotnih območij
  • Analitične in modelne napovedi gibanja plazov
  • 3D karte območij delovanja plazov
  • Upravljanje projekta in poročila

Partnerji v projektu:


Bibliografske reference projekta:

1.01 Izvirni znanstveni članek

BEZAK, Nejc, JEŽ, Jernej, SODNIK, Jošt, JEMEC AUFLIČ, Mateja, MIKOŠ, Matjaž. An extreme may 2018 debris flood case study in northern Slovenia : analysis, modelling, and mitigation. Landslides : Journal of the international consortium on landslides, ISSN 1612-510X. [Print ed.], okt. 2020, letn. 17, št. 10, str. 2373-2383, ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114834, doi: 10.1007/s10346-019-01325-1. [COBISS.SI-ID 9010529]

ŠEGINA, Ela, PETERNEL, Tina, URBANČIČ, Tilen, REALINI, Eugenio, ZUPAN, Matija, JEŽ, Jernej, CALDERA, Stefano, GATTI, Andrea, TAGLIAFERRO, Giulio, CONSOLI, Angelo, REYES GONZÁLEZ, Joaquín, JEMEC AUFLIČ, Mateja. Monitoring surface displacement of a deep-seated landslide by a low-cost and near real-time GNSS system. Remote sensing, ISSN 2072-4292, 2020, vol. 12, no. 20, str. 1-26, doi: 10.3390/rs12203375. [COBISS.SI-ID 32902659]

BEZAK, Nejc, JEMEC AUFLIČ, Mateja, MIKOŠ, Matjaž. Application of hydrological modelling for temporal prediction of rainfall-induced shallow landslides. Landslides : Journal of the international consortium on landslides, ISSN 1612-510X. [Print ed.], jul. 2019, letn. 16, št. 7, str. 1273-1283, ilustr. doi: 10.1007/s10346-019-01169-9. [COBISS.SI-ID 8770401]

OVEN, Domen, LEVANIČ, Tom, JEŽ, Jernej, KOBAL, Milan. Reconstruction of landslide activity using dendrogeomorphological analysis in the Karavanke mountains in NW Slovenia. Forests, ISSN 1999-4907, 2019, iss. 11, article 1009, 19 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114123, doi: 10.3390/f10111009. [COBISS.SI-ID 5554598]

JANŽA, Mitja, SERIANZ, Luka, ŠRAM, Dejan, KLASINC, Matjaž. Hydrogeological investigation of landslides Urbas and Čikla above the settlement of Koroška Bela (NW Slovenia) = Hidrogeološke raziskave plazov Urbas in Čikla nad naseljem Koroška Bela (SZ Slovenija). Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2018, 61, št. 2, str. 191- 203, ilustr., doi: 10.5474/geologija.2018.013. [COBISS.SI-ID 2871125]

PETERNEL, Tina, JEŽ, Jernej, MILANIČ, Blaž, MARKELJ, Anže, JEMEC AUFLIČ, Mateja. Engineering-geological conditions of landslides above the settlement of Koroška Bela (NW Slovenia) = Inženirskogeološke značilnosti plazov v zaledju naselja Koroška Bela (SZ Slovenija). Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2018, 61, št. 2, str. 177- 189, ilustr., doi: 10.5474/geologija.2018.012. [COBISS.SI-ID 2870869]

JEMEC AUFLIČ, Mateja, KUMELJ, Špela, PETERNEL, Tina, JEŽ, Jernej. Understanding of landslide risk through learning by doing: case study of Koroška Bela community, Slovenia. Landslides : Journal of the international consortium on landslides, ISSN 1612-510X. [Print ed.], 10 str, Online First, doi: 10.1007/s10346-018-1110-1. [COBISS.SI-ID 2870613]


1.04 Strokovni članek

JEMEC AUFLIČ, Mateja, JEŽ, Jernej, POPIT, Tomislav, KOŠIR, Adrijan, MAČEK, Matej, LOGAR, Janko, PETKOVŠEK, Ana, MIKOŠ, Matjaž, CALLIGARIS, Chiara, BOCCALI, Chiara, ZINI, Luca, REITNER, Jürgen, VERBOVŠEK, Timotej. The variety of landslide forms in Slovenia and its immediate NW surroundings. Landslides : Journal of the international consortium on landslides, ISSN 1612-510X. [Print ed.], 2017, vol. 14, iss. 4, str. 1537-1546, ilustr., doi: 10.1007/s10346-017-0848-1. [COBISS.SI-ID 8095585]

JEMEC AUFLIČ, Mateja, VERBOVŠEK, Timotej, MIKOŠ, Matjaž. 3rd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-- Balkan Region - Ljubljana, Slovenia. Landslides : Journal of the international consortium on landslides, ISSN 1612-510X. [Print ed.], October 2017, vol. 14, no. 5, str. 1855-1856, doi: 10.1007/s10346-017-0863-2. [COBISS.SI-ID 2653525]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

ŠEGINA, Ela, JEMEC AUFLIČ, Mateja, REALINI, Eugenio, COLOMINA, Ismael, CROSETTO, Michele, CONSOLI, Angelo, LUCCA, Sara, REYES GONZÁLES, Joaquín. Monitoring landslides movements by the newly developed lowcost Geodetic Integrated Monitoring System (GIMS). V: ULJAREVIĆ, Mato (ur.), et al. Proceedings of the 4th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic - Balkan Region. Sarajevo: Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina: = Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini. 2019, str. 75-78. [COBISS.SI-ID 2991701]

JEŽ, Jernej, PETERNEL, Tina, MILANIČ, Blaž, MARKELJ, Anže, NOVAK, Matevž, CELARC, Bogomir, JANŽA, Mitja, JEMEC AUFLIČ, Mateja. Čikla landslide in Karavanke Mts. (NW Slovenia). V: ULJAREVIĆ, Mato (ur.), et al. Proceedings of the 4th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic - Balkan Region. Sarajevo: Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina: = Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini. 2019, str. 239-242. [COBISS.SI-ID 2992213]

SODNIK, Jošt, MAČEK, Matej, MIKOŠ, Matjaž. Stože landslide triggering simulation using LS-Rapid simulation model. V: JEMEC AUFLIČ, Mateja (ur.), MIKOŠ, Matjaž (ur.), VERBOVŠEK, Timotej (ur.). Advances in landslide research : proceedings of the 3rd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic Balkan Region, 11-13 October 2017, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Geological Survey of Slovenia. 2018, str. 107-112, ilustr. http://www.geo-zs.si/PDF/Monografije/Advances_landslide_research.pdf. [COBISS.SI-ID 8570465]

SODNIK, Jošt, MAČEK, Matej, MIKOŠ, Matjaž. Estimating Landslide Volumes Using LS-rapid Model -The 2000 Stože Landslide in NW Slovenia. V: YAMADA, Takashi (ur.), MIKOŠ, Matjaž (ur.). Large scale sediment disasters in orogenic zones and countermeasures : symposium proceedings, INTERPRAEVENT 2018 in the Pacific Rim, Oktober 1-4, 2018 in Toyama, Japa. [S.l.]: Organizing Committee of INTERPRAEVENT. 2018, str. 32-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 8560225]

SODNIK, Jošt, KUMELJ, Špela, PETERNEL, Tina, JEŽ, Jernej, MAČEK, Matej. Identification of landslides as debris flow sources using a multi-model approach based on a field survey - Koroška Bela, Slovenia. V: MIKOŠ, Matjaž (ur.), et al. Advancing culture of living with landslides. Vol. 2, Advances in landslide science. Cham: Springer. cop. 2017, str. 1119-1126, ilustr. [COBISS.SI-ID 2631765]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

PETERNEL, Tina, JEŽ, Jernej, MILANIČ, Blaž, MARKELJ, Anže, SODNIK, Jošt, MAČEK, Matej, JEMEC AUFLIČ, Mateja. Implementation of multidisciplinary approach for determination of landslide hazard. V: MIKOŠ, Matjaž (ur.), BEZAK, Nejc (ur.). Buildings and infrastructure resilience : WCF2019 book of abstracts with programme. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2019, str. 124, ilustr. https://www.youtube.com/watch?v=MKSfuvKcmX0&feature=youtu.be, https://www.wcf2019.org/wp-content/uploads/2019/01/80.pdf [COBISS.SI-ID 8788577]

JEŽ, Jernej, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, MENCIN GALE, Eva, ATANACKOV, Jure, MECHERNICH, Silke, PETERNEL, Tina, JEMEC AUFLIČ, Mateja. Preliminarni rezultati o starosti vršaja Bele v Koroški Beli. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports, 24. posvetovanje slovenskih geologov = 24th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2019, (Geološki zbornik, ISSN 0352-3802, 25). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo. 2019, [Št.] 25, str. 49-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 2985045]

PETERNEL, Tina, JEŽ, Jernej, MILANIČ, Blaž, MARKELJ, Anže, JEMEC AUFLIČ, Mateja, KUMELJ, Špela, JANŽA, Mitja. Studying slope mass instabilities above the settlement of Koroška Bela (NW Slovenia) using multidisciplinary monitoring approach. Geophysical research abstracts, ISSN 1607-7962, 2018, vol. 20, no. EGU2018-16667, 1 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-16667.pdf. [COBISS.SI-ID 2729301]

JEŽ, Jernej, PETERNEL, Tina, MILANIČ, Blaž, MARKELJ, Anže, NOVAK, Matevž, CELARC, Bogomir, JANŽA, Mitja, JEMEC AUFLIČ, Mateja. Plaz Čikla v Karavankah = Čikla landslide in Karavanke Mts. (NW Slovenia). V: NOVAK, Matevž (ur.), RMAN, Nina (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts, 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije. 2018, str. 51-52. [COBISS.SI-ID 2841685]

PETERNEL, Tina, JEŽ, Jernej, MILANIČ, Blaž, MARKELJ, Anže, JEMEC AUFLIČ, Mateja, KUMELJ, Špela, ŠRAM, Dejan, SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, JANŽA, Mitja. Proučevanje pobočnih masnih premikov v zaledju naselja Koroška Bela (SZ Karavanke) = Studying slope mass movements above the settlement of Koroška Bela (NW Karavanke). V: NOVAK, Matevž (ur.), RMAN, Nina (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts, 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije. 2018, str. 73. [COBISS.SI-ID 2844757]

MIKOŠ, Matjaž, PODOBNIKAR, Tomaž, SODNIK, Jošt, MAČEK, Matej, JEMEC AUFLIČ, Mateja. Recognition of potentially hazardous torrential fans using geomorphometric methods and simulating fan formation (IPL-225). V: SASSA, Kyoji (ur.), DANG, Khang (ur.). Proceedings of 2017 IPL Symposium, 2017 IPL Symposium on Landslides, 29 November 2017, UNESCO Headquarters in Paris, France. [S. l.]: International Consortium on Landslides (ICL). 2017, str. 86-93, ilustr. [COBISS.SI-ID 8235873]

JEMEC AUFLIČ, Mateja, PETERNEL, Tina, JEŽ, Jernej, JANŽA, Mitja, MIKOŠ, Matjaž. Studying landslide movements from source areas to zone of deposition using a deterministic approach (IPL-226). V: SASSA, Kyoji (ur.), DANG, Khang (ur.). Proceedings of 2017 IPL Symposium, 2017 IPL Symposium on Landslides, 29 November 2017, UNESCO Headquarters in Paris, France. [S. l.]: International Consortium on Landslides (ICL). 2017, str. 94-101, ilustr. http://iplhq.org/icl/wp-content/uploads/2017/12/2017-IPL-Symposium-Proceedings.pdf, http://icl.iplhq.org/category/icl/leaflet-and-publications/. [COBISS.SI-ID 8235617]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

PETERNEL, Tina, ŠEGINA, Ela, ZUPAN, Matija, JEMEC AUFLIČ, Mateja, JEŽ, Jernej. Preliminary result of real-time landslide monitoring in the case of the hinterland of Koroška Bela, NW Slovenia. V: TIWARI, Binod (ur.), et al. Understanding and reducing landslide disaster risk. Vol. 4, Testing, modeling and risk assessment, (ICL Contribution to Landslide Disaster Risk Reduction, ISSN 2662-1894). Cham: Springer. cop. 2021, str. 459-464. [COBISS.SI-ID 54027779]

BEZAK, Nejc, PETERNEL, Tina, MEDVED, Anže, MIKOŠ, Matjaž. Climate Change Impact Evaluation on the Water Balance of the Koroška Bela Area, NW Slowenia. V: VILÍMEK, Vít (ur.). Understanding and reducing landslide disaster risk. Vol. 5, Catastrophic Landslides and Frontiers of Landslide Science, (ICL Contribution to Landslide Disaster Risk Reduction, ISSN 2662-1894). Cham: Springer. cop. 2021, str. 221-228, ilustr. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60319-9_25, doi: 10.1007/978-3-030-60319-9_25. [COBISS.SI-ID 46346499]