Podzemne vode in geokemija

Vodja programske skupine dr. Mateja Gosar

Osnovni cilj programa je analizirati in spoznavati vplive antropogenih dejavnosti na okolje v odvisnosti od geoloških naravnih danosti. Pri tem se bomo osredotočili na vse faze, ki nastopajo v tem okolju, predvsem pa na trdno in tekočo fazo. Kemična in mineralna sestava, fizikalne lastnosti in zgradba tal, kamnin in sedimentov, ter njihovih produktov preperevanja so dejavniki, ki določajo in kontrolirajo različne komponente okolja: njegovo odzivnost na naravne ujme, oskrbo z vodo, rodovitnost, ranljivost, potresno ogroženost, topografsko oblikovanost, stabilnost pobočij in dovzetnost za odnašanje, pa tudi toksičnost ali nevtralizacijske sposobnosti.

Težišče programa:

 • ugotavljanje sedanjega stanja kemijskih in fizikalnih lastnosti geološkega okolja
   
 • ugotavljanje porazdelitve in način nastopanja podzemnih voda v prostoru
   
 • ugotavljanje ranljivosti in ogroženosti okolja zaradi vplivov naravnega izvora, sedanjih in zgodovinskih antropogenih dejavnosti (npr. odlagališča komunalnih, posebnih in radioaktivnih odpadkov, rudnikov, poselitve)
   
 • določanje strokovnih izhodišč rabe podzemnih vod in hidrogeoloških osnov za zaščito podzemnih vod in njihove rabe
   
 • prenos obstoječih raziskovalnih metodologij in njihov nadaljnji razvoj v slovenski prostor ob upoštevanju njegove posebnosti in geološke raznovrstnosti