Infrastrukturni program

Člani infrastrukturnega programa Šinigoj Jasna - vodja, Benčina Dragica, Hribernik Katarina, Krivic Matija, Mahne Majda, Milanič Blaž, Otrin Jana, Podboj Martin, Prkić Nina, Trebušak Irena, Jože Štih, Špela Kumelj, Gerd Ponjavić, Tadeja Miklavčič

Osnovni namen Geološkega informacijskega centra kot nosilca infrastrukturnega programa GeoZS je vzpostavitev in vzdrževanje sodobnega informacijskega sistema, kjer so geološki podatki in podatki drugih sorodnih strok, pomembni za državo in širšo javnost, dosegljivi v digitalni obliki.

Z vzpostavitvijo infrastrukture prostorskih podatkov GeoZS uporabnikom zagotavljamo celovite informacijske storitve o geologiji prostora. Infrastruktura prostorskih podatkov pokriva tako tehnične standarde in protokole kot organizacijska vprašanja in vprašanja podatkovne politike, vključno s politiko dostopa do podatkov in ustvarjanjem ter vzdrževanjem geoloških informacij. Prav tako standardizacija pridobivanja podatkov postavlja povsem nove zahteve v pogledu konsistentnosti in ažurnosti podatkov.

Na področju geologije zahteva tak pristop spremenjen način dela na terenu in njegovo sistematizacijo z namenom pridobivanja strogo predpisanih podatkov. Ti standardizirani podatki so shranjeni v relacijske podatkovne baze in so obenem povezani s prostorskimi objekti (entitetami), skupaj pa tvorijo geografske informacijske sisteme (GIS). Pravilno postavljen GIS omogoča poleg omenjenega tudi hiter dostop do podatkov, njihovo ažuriranje in obdelavo ter avtomatično oz. pol avtomatično izdelavo tematskih geoloških podatkovnih slojev in takojšnje posredovanje geoloških informacij.

GeoZS je kot javna raziskovalna organizacija, ustanovljena s strani vlade Republike Slovenije, ki je članica EU, zavezana k izpolnjevanju določil evropske direktive o infrastrukturi za prostorske informacije v Evropi, ali krajše INSPIRE direktiva. Implementacijo direktive INSPIRE na GeoZS vodimo in usklajujemo v okviru infrastrukturnega programa, smo pa tudi člani projektne skupine za izvajanje direktive INSPIRE v okviru MOP.

GeoZS je upravljavec sledečih zbirk podatkov:

  Tema   Zbirka podatkov
    ANEKS I
  8. hidrografija   Vodonosni sistemi, vodonosniki in viri podzemne vode
    ANEKS II
  4. geologija   Geotermalna karta
  4. geologija   Hidrogeološka karta
  4. geologija   Litološka in tektonska karta
    ANEKS III
  21. mineralni viri   Nahajališča mineralnih surovin

Namen INSPIRE direktive je vzpostavitev evropske infrastrukture prostorskih podatkov, ki bo uporabnikom zagotavljala celovite informacijske storitve o urejanju prostora. Te storitve morajo uporabnikom omogočiti, da bodo prepoznali in imeli dostop do prostorskih ali geografskih informacij iz obširnih virov od lokalne do globalne ravni, in to na tak način, da bo omogočena njihova večnamenska uporaba.

INSPIRE direktiva bo zagotovila dostopnost do ustreznih harmoniziranih in kakovostnih geografskih informaciji (tudi geoloških) za potrebe podpori odločitvam, vrednotenju in spremljanja stanja v prostoru ter za potrebe občanov in to s pomočjo vzpostavitve integriranih storitev , ki temeljijo na prostorskih podatkih, organiziranih v distribuiranem omrežju podatkovnih baz, vzpostavljenih na podlagi skupnih standardov in protokolov, ki omogočajo njihovo kompatibilnost.

Določila direktive INSPIRE je prenesel v slovenski pravni red Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), ki določa pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji. Infrastrukturo za prostorske informacije sestavljajo metapodatki, zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, omrežne storitve in tehnologije, dogovori o souporabi zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, dostopu do njih in njihovi uporabi.

GeoZS je upravljavec zbirk in mora zagotoviti javne in lahko dostopne omrežne storitve:

  iskanje zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki na podlagi vsebine metapodatkov ter prikazovanje vsebine metapodatkov,

  pregledovanje podatkov, ki omogoča minimalno prikazovanje, krmarjenje, povečanje oziroma pomanjšanje, panoramski pregled ali prosojno prekrivanje zbirk prostorskih podatkov ter prikazovanje vseh ustreznih vsebin metapodatkov,

  prenos podatkov ali dela podatkov,

  preoblikovanje zbirk prostorskih podatkov zaradi zagotavljanja medopravilnosti,

  priklic drugih storitev v zvezi s prostorskimi podatki.

V zadnjih letih se je raziskovalno okolje bistveno spremenilo in vse bolj poudarja pomen informacijske oziroma digitalne pismenosti raziskovalcev, zato smo v okviru infrastrukturnega programa GeoZS pristopili k digitalizacija klasičnega arhiva strokovnih poročil GeoZS.

Knjižnica GeoZS je največja specializirana knjižnica s področja geologije v Sloveniji in je kot taka del znanstvene in naravne dediščine geologije slovenskega ozemlja, obsežen in neprecenljiv vir podatkov, informacij ter znanstvenih dognanj, ki so temelj za prihodnja znanstvena raziskovanja. Številna geološka raziskovanja prav tako predstavljajo temelj gradbeni, rudarski in okoljevarstveni stroki pri načrtovanju posegov v slovenski prostor. Namenjena je zaposlenim na GeoZS in zunanjim obiskovalcem, njeni začetki pa segajo v leto 1947. Danes obsega arhiv GeoZS več kot 30.000 strokovnih poročil, raziskovalnih nalog in druge dokumentacije o geoloških raziskavah ozemlja Slovenije, ki smo ga v okviru infrastrukturnega programa v zadnjih letih v celoti digitalizirali. Sedaj pa se bomo usmerili na izvajanje kontrole prejetega digitaliziranega gradiva, kategorizaciji ter vnosu v bazo podatkov.

V okviru infrastrukturnega programa vzdržujemo 11 GIS aplikacij in preko 120 WMS/WFS spletnih GIS storitev. Sledimo globalnim tehnološkim smernicam ter nenehno izpopolnjujmo in nadgrajujmo informacijsko infrastrukturo GeoZS, aplikacije, storitve ter predvsem znanje.

Vzpostavili smo učinkovit spletni sistem za pomoč in podporo uporabnikom glede računalniške infrastrukture, ki je dostopen vsem zaposlenim. Sistem omogoča boljšo odzivnost in pregled nad težavami in problemi, povezanimi z računalniško infrastrukturo.

GeoZS je vključen v Slovensko federacijo izobraževalnih omrežij EDUROAM in federacijo Arnes AAI in s tem smo omogočili raziskovalcem GeoZS dostop do naprednejših storitev.

V okviru infrastrukturnega programa vzdržujemo tudi spletne strani GeoZS in revije Geologija.

Z vzdrževanjem metapodatkovnega sistema nudimo pregled nad razpoložljivimi geološkimi informacijami v digitalni obliki in pogoji, pod katerimi se lahko pridobijo in uporabljajo.

Naloga infrastrukturnega programa GeoZS je tudi vsestranska podpora izdelavi geološke karte Slovenije in laboratorijski pripravi geoloških vzorcev ter vzdrževanje infrastrukturne opreme GeoZS.

V okviru infrastrukturnega programa vzdržujemo sledečo infrastrukturno opremo:

  Elektronski mikroskop SEM 6490 LV.

  Oprema za izvajanje VR refleksijskih seizmičnih raziskav.

  Oprema za terensko karotažo.

  Specialno terensko vozilo, CDI Sprinter Furgon.

  Sistem za izdelavo geoloških zbruskov in poliranih preparatov (Logitech).

  Virtualno podatkovno skladišče.

Analize z vrstičnim elektronskim mikroskopom pomenijo podporo temeljnim raziskavam v paleontologiji, ter raziskavam sedimentnih, magmatskih in metamorfnih kamnin, kot tudi drugih, predvsem anorganskih materialov. Metodo SEM/EDS pa uporabljamo tudi v geokemičnih raziskavah s kovinami onesnaženih medijev okolja.

Sistem za izdelavo geoloških zbruskov in poliranih preparatov (Logitech) predstavlja osnovno opremo za preparacijo vseh vrst kamnin in tudi drugih materialov. V odvisnosti od željenih ciljev so rezultati osnova za izvajanje sedimentoloških, petrografskih in mikro-paleontoloških raziskav.

S specialnim terenskim vozilom je postala možna uporaba karotažne opreme tudi na najbolj zahtevnih terenih v vseh vremenskih pogojih. Tako izvajamo karakterizacijo vrtin z optično globinsko kamero ter sondo za geometrijo vrtine na vzorčevalni mreži za podzemno vodo na območju celotne Slovenije in opravljamo meritve za naslednje parametre: temperatura, električna prevodnost, naravni gama, kratka in dolga normalna upornost, lastni potencial, točkovna upornost, odklon, smer in premer vrtin.

Oprema za refleksijske seizmične raziskave se na GeoZS intenzivno uporablja pri reševanju raznovrstne problematike, povezane z raziskovanjem globinske geološke zgradbe. S to opremo izvajamo tako temeljne znanstvene raziskave (oblika prelomov, geometrija sedimentnih teles, aktivna tektonika) kot različne aplikativne raziskave.