Podatki 

 

Digitalna Osnovna geološka karta Slovenije


Opis: Geološka karta v merilu 1:100.000 je temeljni dokument in osnova za razumevanje geološke zgradbe ozemlja R Slovenije. Opisuje litološke značilnosti kamnin, njihove medsebojne odnose, starost in druge pomembne geološke pojave. Na osnovi kartiranja celotnega ozemlja in številnih analitičnih podatkov je nastala v letih 1962 - 1998 v okviru izredno obsežnega projekta izdelave Osnovne geološke karte SFRJ (OGK1). Vsak od 22 listov OGK1, ki pokrivajo Slovenijo, je avtorsko delo in zaključena celota, zato robovi listov niso nujno usklajeni.

Gradniki: Karto gradi 22 avtoriziranih listov v merilu 1:100.000. Geološke meje in tektonski elementi so zajeti kot linije, litostratigrafske enote kot zaključeni poligoni. Litološki tip in starost enote sta atributa, točkovni strukturni elementi in drugi geološki pojavi (fosili, mineralne surovine, hidrogeološki pojavi ipd.) so zajeti kot točke.

Območje Slovenije in njenega obmejnega pasu pokrivajo sledeči listi Osnovne geološke karte SFRJ 1:100.000:

Vir zajema: Geološki zavod Slovenije, Osnovne geološke karte SFRJ 1:100.000, merilo vira: 1:100.000, datum vira: 1967-1998, datum zajema: 1998-2003, datum zadnjega ažuriranja: 2003.


Metapodatek po CEN/TC287 standardu [*.pdf]
Naročanje