7. 7. 2017

Na osnovi 106. in 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 52/16 z dne 29.7.2016) Geološki zavod Slovenije (GeoZS), Dimičeva ulica 14, Ljubljana objavlja


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE (M/Ž) ZA MLADE RAZISKOVALCE NA PODROČJU GEOLOGIJE V LETU 2017


Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladega raziskovalca (m/ž) na področju geologije pri izbranih mentorjih.

Št. Šifra mentorja Ime in priimek mentorja Program Raziskovalno področje
1. 28455 Dr. Nina Rman P1-0020
Podzemne vode in geokemija
1.06 Geologija
2. 23427 Dr. Gorazd Žibret P1-0025
Mineralne surovine
1.06 Geologija

Pri posameznem mentorju je lahko izbran samo en kandidat. Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati pogoje iz 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 52/16 z dne 29.7.2016):

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje ali
 • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali
 • ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in
 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

Kandidati za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidati, ki so prek Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidati, ki že imajo opravljen doktorat znanosti, ne morejo kandidirati na razpis.

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

 • povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome); opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj,
 • že zaključen znanstveni magisterij,
 • vpis v študijski program tretje stopnje,
 • prejete nagrade oziroma priznanja,
 • objavljeni članki,
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu,
 • ocena razgovora s kandidatom.

Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija GeoZS.PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS MORA VSEBOVATI:

 1. prijavni obrazec (GeoZS MR 2017) – v celoti izpolnjen in podpisan ter samostojne priloge.
 2. dokazila o izobrazbi
  • fotokopijo univerzitetne diplome ali fotokopijo diplome 1. in 2. stopnje magistrskega študijskega programa (bolonjskega študijskega programa) ali
  • pisno izjavo (GeoZS MR 2017 – izjava 2), da bo kandidat diplomiral oz. magistriral do vključno 15.9.2017 in dostavil potrdilo o opravljeni diplomi oz. o opravljenem zagovoru magisterija do istega dne ali
  • fotokopijo znanstvenega magisterija ali potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija ali
  • če je kandidat že vpisan na podiplomski študij, priloži potrdilo o vpisu in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju;
 3. dokazilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. junijem 2004, oziroma na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje, opravljenih mora biti vsaj 80% izpitov in vaj;
 4. pisno izjavo kandidata o varovanju osebnih podatkov (GeoZS MR 2017 – izjava 3);
 5. pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev (GeoZS MR 2017 – izjava 1);
 6. dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih;
 7. dokazilo o objavljenih znanstvenih člankih s priloženim izpisom COBISS;
 8. dokazilo o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu – navedbam je potrebno priložiti čim bolj podroben opis dosedanjega sodelovanja z morebitnimi referencami.

Kandidat izpolnjen prijavni obrazec s podpisom, izjavami s podpisi in dokazili pošlje v zaprti ovojnici s pripisom »Prijava na Razpis za mlade raziskovalce v letu 2017« na naslov Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana.ROK ZA PRIJAVO:

Št. Šifra mentorja Ime in priimek mentorja Program Rok za prijavo
1. 28455 Dr. Nina Rman P1-0020
Podzemne vode in geokemija
do 21.07.2017
2. 23427 Dr. Gorazd Žibret P1-0025
Mineralne surovine
do 18.08.2017

V vsaki poslani ovojnici je lahko samo ena prijava za en program oziroma enega mentorja. Upoštevali bomo vse prijave, ki bodo poslane do roka za prijavo, ki sta navedena zgoraj (prijava se šteje za pravočasno, če bo na ta dan oddana na pošti).PRILOGE:PREDSTAVITEV PROGRAMA USPOSABLJANJA MR:

Program: Podzemne vode in geokemija
Mentorica: dr. Nina Rman
Več informacij: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/2809-806

Raziskave bodo usmerjene na opredelitev tipa in obsega hidrogeoloških in termodinamskih procesov, ki potekajo ob prepustni prelomni coni, ob kateri se pojavljajo termalni izviri. Ob njej prihaja do iztoka neznanih količin in obsega termalne vode iz razpokanih in deloma zakraselih karbonatnih kamnin, ki tvorijo globlji, obsežen nizkoentalpijski geotermalni vodonosnik. Prikriti iztok se vrši v plitvejši zelo heterogen medzrnski vodonosnik s hladno podzemno vodo. V Sloveniji je več lokacij s takšnimi sistemi toplih izvirov, največji poudarek raziskave pa bo na Bledu z okolico.

Kandidat bo z uporabo terenskih metod (kartiranje, hidrogeološke in geotermične metode v vrtinah, vzorčenje podzemne vode…), laboratorijskih metod (meritve toplotne prevodnosti jeder, kemijske in izotopske analize vode…) in matematičnega modeliranja toka podzemne vode, prenosa snovi in toplote prostorsko in časovno opredelil hidrodinamsko povezavo med obema vodonosnikoma ter obseg in značilnosti toplotnega toka ob prelomni coni.

Z raziskavo želimo opredeliti razpoložljive količine termalne vode ter proučiti vplive, ki jih bi jih lahko povzročilo vračanje toplotno izrabljene termalne vode nazaj v takšen geotermalni vodonosnik.

Kandidat mora biti pripravljen opraviti vsaj polletno usposabljanje v tujini, zato se pričakuje tekoče znanje vsaj angleškega jezika. Prav tako naj kandidat izkazuje znanje s področij regionalne geologije, hidrogeologije, termodinamike in hidrogeokemije.Program: Mineralne surovine
Mentorica: dr. Gorazd Žibret
Več informacij: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/2809-762

Tema raziskav bo geologija plasti premogov in spremljajočih organsko bogatih karbonatnih kamnin Liburnijske formacije na prehodu iz zgornje krede (K) v paleogen (Pg) v pasu med Vremskim Britofom v Brkinih in Lipico na Krasu. Liburnijsko formacijo so že raziskovali številni geologi, predvsem regionalni geologi, paleontologi in stratigrafi ter sedimentologi. Med petrologi za organsko snov pa je plasti črnih premogov tega in tudi širšega istrskega ozemlja raziskoval le Milan Hamrla v letih okoli 1960 in rezultate tudi objavil. V mednarodni literaturi so ti premogi znani kot istrski premogi. Na podlagi starih podatkov vemo, da so zanimivi iz številnih vidikov in se po petrografski sestavi, po zrelosti, geokemično, po spremljajočih karbonatnih kamninah, po okolju njihovega nastanka in procesih karbonizacije bistveno ločijo od večine naših drugih premogov.

Kandidat (m/ž) se bo najprej pregledno seznanil z vsemi vrstami naših nahajališč energetskih surovin (premog, nafta, plin, uran), nato pa se osredotočil na petrološki študij premogov in spremljajočih karbonatnih plasti v Liburnijski formaciji. Slednje so hipotetično zanimive kot tip izvorne kamnine za generiranje plina in nafte (»oil and gas source rocks«).

Raziskovalne metode bodo obsegale študij literature, terensko delo in vzorčenje v reprezentativnih profilih, pripravo vzorcev, študij vzorcev s konvencionalno optično, fluorescenčno in elektronsko mikroskopijo, interpretacijo geokemičnih podatkov (glavne, podrejene in sledne prvine), ugotavljanje in interpretacijo morebitnih geokemičnih anomalij, obravnavo izotopske sestave kisika in ogljika na meji K-Pg, karakterizacijo tipa organske snovi (kerogena) z uporabo H,C,O atomskih razmerij oziroma z Rock-Eval analitiko (pirolizo), ter oceno potencialnosti za nastanek nafte in plina (source rocks oil and gas potential). Del analiz (sledne prvine, Rock-Eval anlitika, odsevnost vitrinita) bo opravljen v tujini. Z eno od tujih univerz ali inštitutov bo vzpostavljeno nekajmesečno usposabljanje kandidata (možnosti RWTH-Achen, MUL – Leoben, PGI – Varšava).

Od kandidata se pričakuje čim boljše izhodiščno znanje s področja sedimentologije, geokemije in stratigrafije zgornje krede in paleogena ter kvalitetna že opravljena raziskovalna dela.