Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US); v nadaljevanju: ZDR-1), direktor Geološkega zavoda Slovenije objavlja prosto delovno mesto

 

Asistent z doktoratom (M/Ž)

Delovno mesto se razpisuje za delo na Oddelku za mineralne surovine in geokemije okolja. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo IX. stopnjo izobrazbe,
 • sposobnost samostojnega raziskovalnega dela, ki kaže na sposobnost za samostojno vodenje projektov,
 • objavljena in dokumentirana dela,
 • znanje enega svetovnih jezikov.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • znanstveno-raziskovalno delo in pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov,
 • objavljanje znanstvenih in strokovnih člankov,
 • vzdrževanje stikov z uporabniki na področju delovanja,
 • mentorstvo mlajšim kadrom,
 • delo v laboratoriju in na terenu,
 • stalno izobraževanje, sledenje razvoju področja ter raziskovalnim dosežkom v svetu,
 • dela po navodilih vodje projekta,
 • - druga dela po nalogu vodje enote ali direktorja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:  

 • izobrazba naravoslovne smeri ali študij znanosti o okolju,
 • delovne izkušnje pri raziskovanju ali izkoriščanju mineralnih surovin,
 • predhodno samostojno izvajanje del in nalog, predhodno publiciranje del (strokovnih, znanstvenih), predhodne izkušnje pri delu na mednarodnih projektih (regionalni programi, Horizont 2020) ali delo v tujini,
 • poznavanje programskih orodij, ki se uporabljajo v geologiji in rudarstvu (GIS orodja, orodja za obdelavo in prikazovanje 3D geoloških podatkov)
 • predhodne izkušnje pri obdelavi geoloških podatkov.

Zaposleni bo zlasti opravljal naslednja dela in naloge:  

 • delo na EU projektih,
 • sodelovanje pri terenskemu, kabinetnemu in laboratorijskemu delu,
 • komunikacije s partnerji na EU projektih,
 • vodenje projektnih financ in časovnic,
 • pisanje poročil in vsebinskih izdelkov projekta (»deliverables«).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta s poskusnim delom v trajanju dveh mesecev in z možnostjo podaljšanja.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo Asistent z doktoratom« na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 10. 12. 2018. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 01 2809 702, pri mag. Simoni Kravcar.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.