Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US); v nadaljevanju: ZDR-1), direktor Geološkega zavoda Slovenije objavlja prosto delovno mesto

 

Strokovni sodelavec - Računovodja

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • sprejem računov, kontiranje in knjiženje,
 • vodenje in kontrola davčne knjige prejetih in izdanih računov, mesečni obračun DDV,
 • vodenje domačega in tujega plačilnega prometa,
 • priprava predlogov kompenzacij in asignacijskih pogodb ter njihovo izvajanje,
 • samostojna izdelava poročil, vodenje evidenc,
 • analiza in interpretacija podatkov,
 • sodelovanje pri sestavi zaključnega računa,
 • spremljanje zakonodaje z delovnega področja,
 • druga dela po nalogu vodje projekta, vodje enote ali direktorja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:  

 • z izobrazbo ekonomske smeri,
 • z znanjem s področja financ in računovodstva,
 • s poznavanjem dela v programu Vasco,
 • z znanjem angleškega jezika.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim delom v trajanju treh mesecev.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo Strokovni sodelavec  - Računovodja« na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 31. 8. 2018. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 01 2809 702, pri mag. Simoni Kravcar.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.