26. 7. 2017

Geološki zavod Slovenije objavlja namero za prodajo premičnine

Skladno s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1L, 14/15-ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju tudi: zakon) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16; v nadaljevanju tudi: uredba) Geološki zavod Slovenije (v nadaljevanju: GeoZS) objavlja namero za prodajo z neposredno pogodbo naslednje premičnine:

Renault Scenic 1,9 DCI - leto 2007, registriran do 28. 2. 2018, ocenjena vrednost 2.800,00 EUR

Prodaja premičnega premoženja se, v skladu s tretjo alinejo 34. člena zakona, opravi na podlagi metode neposredne pogodbe.

Zainteresirani za nakup premičnega premoženja lahko podajo Izjavo o sprejemu ponudbe za odkup stvarnega premoženja Geološkega zavoda Slovenije na obrazcu, ki je priloga te ponudbe, in sicer v 15 dneh od dneva objave. Izjavo oddajo osebno v tajništvu GeoZS ali priporočeno po pošti. Za čas oddaje vloge se šteje datum oddaje priporočene pošiljke oziroma datum osebne vročitve vhodnega dokumenta v tajništvu GeoZS.

Premičnina bo prodana po načelu videno - kupljeno. Premoženje se proda po prosto oblikovani ceni ponudniku, ki ponudi višjo ceno. Če najvišjo ceno ponudi več ponudnikov, se izvedejo pogajanja o ceni. V kolikor pogodba ni sklenjena v treh dneh po izboru najboljšega ponudnika zaradi razlogov na njegovi strani, se smatra, da je odstopil od nakupa premičnega premoženja. Kupnino poravna kupec v 8 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Kupec pridobi premičnino v last in posest po plačilu celotne kupnine.

Ogled predmeta prodaje je možen po predhodnem dogovoru s skrbnikom voznega parka GeoZS g. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (GSM 051-619-493). na parkirišču GeoZS, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, praviloma vsak delovni dan, med 8. in 15. uro.


Izjava o sprejemu ponudbe za odkup stvarnega premičnega premoženja je na voljo TUKAJ