• IMG2
 • IMG1
 • IMG4

Aktualno

 • 1


Portal eGeologija omogoča odprt dostop do obsežnega nabora geoloških podatkov v skladu s sprejetimi standardi za prostorske podatke (INSPIRE). Uporabniki imajo dostop do neinterpretiranih in interpretiranih geoloških podatkov prek enotne vstopne točke na svetovnem medmrežju. Podatke lahko prenesejo v svoje okolje za nadaljnjo uporabo.

Portal eGeologija zagotavlja vpogled v poenotene metapodatkovne opise, vpogled prek spletnega pregledovalnika in pridobitev prostorskih podatkov na podlagi spletne kartografske storitve, spletne objektne storitve in ZIP- ali PDF-datotek.

image

Dejavnosti

 • Geološki informacijski center

  Geološki informacijski center

  Osnovna naloga Geološkega informacijskega centra je, da zajame, uredi in hrani podatke s področja geologije in sorodnih ved v enoten informacijski sistem in jih posreduje naročnikom.
  Preberi več
 • Geohazard

  Geohazard

  Geološko pogojene nevarnosti so naravno ali po človeku povzročeno geološko stanje, ki lahko vodi v škodo ali neobvladljivo tveganje, s čimer izziva ogroženost življenja in lastnine.
  Preberi več
 • Geotermija

  Geotermija

  Geotermalna energija je povsod dostopen obnovljiv vir energije, ki ga izkoriščamo z uporabo termalne vode ali z geotermalnimi toplotnimi črpalkami. Poleg energetske izrabe se termalna voda uporablja tudi kot naravno zdravilno sredstvo.
  Preberi več
 • Regionalna geologija

  Regionalna geologija

  Primarna dejavnost organizacijske enote so regionalnogeološke raziskave ter z njimi povezana izdelava osnovnih in tematskih geoloških kart v različnih merilih.
  Preberi več
 • Podzemne vode

  Podzemne vode

  Hidrogeologija je veda, ki preučuje podzemno vodo, njeno dinamiko in lastnosti, njen odnos z okoliškimi geološkimi strukturami in njeno povezovanje s površinsko vodo v krogotok vode v naravi.
  Preberi več
 • Geokemija okolja

  Geokemija okolja

  Geokemija proučuje procese, vsebnosti in porazdelitve kemičnih prvin v najrazličnejših naravnih materialih. V zadnjem času je geokemija še posebno pomembna, ker študiramo spremembe v okolju zaradi vpliva antropogenizacije.
  Preberi več
 • Mineralne surovine

  Mineralne surovine

  Slovenija kljub svoji razmeroma majhni površini razpolaga z določenimi vrstami mineralnih surovin.
  Preberi več
 • Laboratorij

  Laboratorij

  Geološki zavod Slovenije ima laboratorij za sedimentološke, petrografske, mineraloške, paleontološke in geokemijske analize.
  Preberi več
 • 1

Mineralne surovine v letu 2016

Izšla je nova, tokrat 13. številka biltena Mineralne surovine. Bilten izdaja Geološki zavod Slovenije v okviru rudarske javne službe, ki jo opravlja v skladu z Zakonom o rudarstvu (ZRud-1) pod okriljem ministrstva, pristojnega za rudarstvo, ki je Ministrstvo za infrastrukturo, in je tudi naročnik biltena.

Tudi letošnji bilten poroča o stanju na področju mineralnih surovin v Sloveniji in širšem prostoru, s poudarkom na preteklem letu, in prinaša aktualne članke.

V prvem delu so zbrani statistični podatki o proizvodnji ter o zalogah in virih mineralnih surovin. Posebej so predstavljeni podatki o surovinah za gradbeništvo za zadnja tri leta (2014, 2015, 2016), katere se pri nas pridobiva v največji meri. Žal podatki kažejo, da je v letu 2016 proizvodnja teh precej upadla.

V drugem delu biltena so letna poročila o delu inštitucij in društev, ki delujejo na področju mineralnih surovin in njihovega trajnostnega upravljanja.

Tretji del biltena pričenjamo s predstavitvijo novega dosežka rudarske javne službe, to je Rudarska knjiga v obliki spletne aplikacije. Slednja podaja pregled podeljenih rudarskih pravic in je najširši prikaz trenutnega stanja na področju mineralnih surovin in njihovega izkoriščanja v državi, dostopna tudi širši zainteresirani javnosti. Z vzpostavitvijo rudarske knjige se postavljamo ob bok ostalim evropskim deželam; naša prizadevanja gredo v smeri prenosa te prakse tudi v dežele ESEE regije. Sledi prikaz dogajanj v širšem, evropskem prostoru, kjer se razvija težnja po zagotavljanju lastne preskrbe z mineralnimi surovinami v prihodnjih desetletjih. V sklopu konzorcija EIT RawMaterials je Slovenija zavzela pomembno mesto z aktivnostmi GeoZS v smeri krepitve povezave z državami Zahodnega Balkana ter odpiranju vrat v regijo. Ena od aktivnosti je ustanavljanje »Regionalnega središča za mineralne surovine – RC Adria«. Deležniki iz Slovenije in Hrvaške bodo lahko na enem mestu dostopali do podatkov o okvirih financiranja (tudi za start-upe), ki ga nudi EIT RM, povezovalnih dogodkih, novih možnih poslovnih partnerjih, projektnih idejah.

Sledijo prispevki o nelegalnih kopih ter o mineralni surovini pri izvajanju gradbenih del. V nadaljevanju biltena je pregled dosedanjih raziskav nahajališč mineralnih surovin za gradbeništvo, kjer gre za evidentiranje in vrednotenje obstoječih, večinoma opuščenih kamnolomov tehničnega kamna na območju slovenskih občin. Sekundarne surovine in predelava odpadkov pridobivajo vse večji pomen, obravnavajo jih prispevki o urbanem rudarjenju, o uporabi žlinder ter o predelavi odpadkov v sanacijske materiale.

Za nadaljnji prostorski razvoj Slovenije je pomembna namera priprave koncepta varovanja nahajališč mineralnih surovin, ki je bila obravnavana na nacionalnih delavnicah za deležnike v okviru projekta MINATURA2020. Na koncu biltena je predstavljen Geološki atlas Slovenije, za katerega se zaradi velikega zanimanja pripravlja že 2. izdaja.

Hvala prizadevnim avtorjem prispevkov in sodelavcem biltena, ki ste pripomogli k nastanku nove številke in s tem predstavitvi aktualnih tokov in dogodkov s področja mineralnih surovin v Sloveniji in EU.

SREČNO !

Ljubljana, september 2017

Uredništvo biltena


Bilten (PDF, 20MB)

ISKANJE