Optimizacija izkoriščanja termalne vode iz
regionalnih nizkoentalpijskih geotermalnih vodonosnikov
z metodo matematičnega modeliranja toka podzemne vode
ter prenosa snovi in toplote

Program Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
Sofinancer Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Sodelujoča gospodarska organizacija Sava turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana
PE Terme 3000 Moravske Toplice in PE Terme Ptuj
Trajanje projekta 1.12.2013 – 30.6.2015
Vloga GeoZS v projektu Izvajalec
Kontakt na GeoZS dr. Nina Rman

Obravnavana problematika:

Izraba nizkoentalpijskih geotermalnih vodonosnikov po svetu narašča in je značilna tudi za celotno območje Panonskega bazena v SV Sloveniji, kjer se termalna voda pridobiva iz 26 geotermalnih vrtin in štirih različnih, tudi regionalnih in čezmejnih geotermalnih vodonosnikov. Kar s polovico vrtin upravlja Sava Turizem d.d. Pretekle raziskave so pokazale, da se regionalno stanje geotermalnih vodonosnikov poslabšuje. Poglavitni namen raziskave je omogočiti sodelujočemu podjetju, da dolgoročno izboljša ekonomičnost odvzema in rabe termalne vode ter poveča varnost oskrbe s termalno vodo, hkrati pa z razvojem rabe naprednih raziskovalnih metod odgovoriti na temeljna odprta vprašanja o izvoru in genezi termalne vode, vodni bilanci in hidrodinamičnih povezavah vodonosnikov ter o razpoložljivi količini termalne vode ob različnih shemah njenega izkoriščanja.

Cilji projekta

 • izboljšanje kakovosti raziskovalnega dela,
 • okrepitev sodelovanja med RO in GOSP,
 • optimizacija rabe termalne vode v SV Sloveniji na lokacijah Save Turizma d.d.,
 • opredelitev hidrodinamskih in geokemičnih trendov opazovanega sistema ter
 • opredelitev vplivnih radijev geotermalnih vrtin.

Vsi cilji in mejniki so bili doseženi z rabo nove metodologije za oceno trendov in optimizacije rabe nizkotemperaturnih geotermalnih vodonosnikov.

Faze projekta

 1. Izdelava konceptualnega modela geotermalnih vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu, interpretacija trendov arhivskih podatkov in zasnova opazovalnega sistema izbranih geotermalnih vrtin.
 2. Vzpostavitev opazovalnega sistema gladine, temperature, odvzema in elektroprevodnosti termalne vode na izbranih črpalnih in opazovalnih vrtinah ter enoletno mesečno hidrogeokemijsko vzorčenje termalne vode iz izbranih štirih vrtin (P-1 in P-3 v Termah Ptuj ter Mt-4 in Mt-6 v Termah 3000).
 3. Izdelava 3D geološkega modela in matematičnega modela nizkoentalpijskih geotermalnih vodonosnikov z oceno vpliva vrtin na regionalno količinsko stanje vodonosnika.
 4. Ugotovitev primernih lokacij za postavitev reinjekcijskih vrtin na območju črpališč Save Turizma d.d. z določitvijo točke toplotnega preboja v črpalnih vrtinah.

Doseženi mejniki

 1. Reinterpretacija arhivskih podatkov in zasnova opazovalnega sistema izbranih vrtin 2. Delujoč hidravlični in hidrogeokemijski monitoring izbranih vrtin ter interpretacija trendov opazovanih parametrov 3. Določitev vodne bilance vodonosnikov ter simuliran vplivni radij vrtin. 4. Optimizacija sistema rabe geotermalnih vrtin Save Turizma d.d., tudi z vidika reinjekcije.Predlog optimizacije rabe termalne vode

 • Preureditev sistema inštalacij, da med izrabo za različne namene ne pride do mešanja med vodami, ki se uporabljajo kot bazenska voda in za pridobivanje geotermalne toplote, saj je za vračanje primerna le kemijsko in mikrobiološko neonesnažena voda (imenovana geotermalni odpad).
 • Zmanjšanje količine bazenskega odpada (v kolikor je vanj vključena termalna voda).
 • Povečanje izkoristka odvzema toplote, s čimer bo potreba po količini termalne vode bistveno zmanjšana.
 • Znižanje odvzema termomineralne (črne ali naftne) vode iz Špiljske formacije na najnižji možni minimum.
 • Povečanje deleža toplotno izkoriščene termalne vode (geotermalnega odpada) iz Ptujsko-grajske in Murske formacije, ki je primerna za vračanje v vodonosnik/reinjekcijo. Za vračanje je smiselno, da se poveča na vsaj 70% načrpane termalne vode.
 • Načrtovanje in izvedba ene do dveh reinjekcijskih vrtin na območju Moravskih Toplic in sčasoma še ene na Ptuju. Možnost je povezovanje sosednjih uporabnikov, da se zasnuje dve reinjekcijski vrtini, skozi kateri bi vračali najvišji možni delež geotermalnega odpada iz Mt-6, Mt-7 in Mt-8g.

Predstavitev rezultatov projekta je dostopna na tej povezavi.

Za dosego rezultatov je bilo v vseh fazah projekta potrebno tesno sodelovanje raziskovalne in strokovnega osebja Save Turizma d.d. na izbranih testnih lokacijah Moravske Toplice in Ptuj, za kar se jim iskreno zahvaljujem.