Mineralne surovine v letu 2014

Natisnjena je nova, tokrat enajsta številka biltena Mineralne surovine. Bilten izdaja Geološki zavod Slovenije v okviru rudarske javne službe, ki jo izvaja v skladu z Zakonom o rudarstvu (ZRud-1) pod okriljem ministrstva, pristojnega za rudarstvo, v zadnjih letih je to Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije.

Tudi letošnji bilten poroča o stanju na področju mineralnih surovin v Sloveniji, s poudarkom na preteklem letu, in prinaša zanimive članke. V prvem delu so zbrani statistični podatki o proizvodnji ter o zalogah in virih mineralnih surovin. Surovine za gradbeništvo, po obsegu največja skupina, so še posebej predstavljene, zlasti zadnja tri leta (2012, 2013, 2014). V drugem delu so letna poročila raznih inštitucij in društev.

Tretji del biltena pričenjamo s prispevkom, ki podaja razvojne usmeritve Evrope na področju surovin preteklih let, in sicer Evropske smeri gospodarjenja in oskrbe z mineralnimi surovinami ter njihova implementacija. Predstavljena so tri sporočila Evropske komisije, in to iz leta 2008, 2011 in 2012, ter iz njih izhajajoče dejavnosti. Razveseljujoče je, da Evropa daje vse večjo pozornost boljšemu gospodarjenju in oskrbi z mineralnimi surovinami. Sledita prispevka Minerals 4EU – Mreža obveščanja o mineralnih surovinah Evrope ter Konzorcij KIC EIT RawMaterials, kjer so podana prizadevanja za izpolnjevanje v prvem članku navedenih priporočil. Prispevek o evropskem projektu RoofOfRock podaja prizadevanja za ponovno uporabo ploščastega apnenca za gradnjo objektov, predvsem za kritje streh. Prispevek Rudarski inšpektorji in spreminjajoča se zakonodaja podaja spremembe zakonodaje in dela inšpekcije glede na tri rudarske zakone, in sicer iz leta 1975, 1999 in 2010. Sledijo še prispevki o preskušanju in označevanju proizvodov iz naravnega kamna, o geotermalnih virih Slovenije ter o uspešni sanaciji plinjakov na starem odlagališču Bukovžlak. Na koncu je podan komentar h karti nahajališč mineralnih surovin s koncesijo v letu 2014, sama karta v merilu 1:500.000 pa je v prilogi biltena.

Že lani smo zapisali, da nas veseli, da se je upadanje proizvodnje mineralnih surovin, ki je v Sloveniji trajalo od leta 2008, le ustavilo. Če se je proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin v letu 2013 le rahlo povečala (na 12,4 milijonov ton) glede na leto 2012 (12,2 milijonov ton), pa je v letu 2014 znatneje narasla (14,5 milijonov ton). Žal pa je do količin, ki so bile dosežene v letu 2007 (28,3 milijonov ton), še daleč.

Zanimive in pestre vsebine letošnjega biltena ne bi bilo brez avtorjev prispevkov, prizadevnih sodelavcev in oblikovalcev biltena. Prav lepa hvala vsem! Vas, spoštovane bralke in bralci, pa vabim, da čim večkrat posežete po njem in ga prebirate. Veseli bomo vašega odziva, posebej pozitivnega, pa tudi negativnega, če je slednji konstruktiven in bo pripomogel k še boljšemu izdelku naslednje leto.

SREČNO !

Ljubljana, september 2015

Andreja Senegačnik, urednica


Bilten (PDF, 29MB)
Karta nahajališč 2014.pdf (PDF, 6MB)