EuroGeoSource

Naslov Evropski informacijski sistem za Podporo politike trajnostne Oskrbe z energijo in mineralnimi surovinami
Povezava na spletno stran projekta EuroGeoSource
Program Program za podporo politiki IKT pod okvirnim programom za konkurenčnost in inovacije (CIP)
Trajanje projekta 04/2010 – 03/2013
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Jasna Šinigoj, Duška Rokavec

VSEBINA:

EuroGeoSource je projekt 14 projektnih partnerjev iz dvanajstih držav EU, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa informacijske in komunikacijske tehnologije (Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP), part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)). Projekt se je začel leta 2010 in bo trajal tri leta.

Cilji projekta

Glavni cilj projekta je razviti spletni informacijski sistem za informacijsko in strateško podporo za uravnoteženo preskrbo Evrope z energetskimi in drugimi mineralnimi surovinami. Na tehnologiji GIS temelječ spletni sistem bo omogočil vizualizacijo in posredovanje prostorskih in atributnih podatkov v zvezi z viri energetskih in mineralnih surovin v državah članicah EU, kot tudi podatke o izčrpanih in perspektivnih rezervoarjih in distribucijski mreži (´srednji tok´). Te podrobne podatke je mogoče uporabiti za kratko- in dolgoročno modeliranje scenarijev proizvodnje / transporta-skladiščenja-obnavljanja preskrbe z viri do končnih uporabnikov. Sistem bo priskrbel podatke, nujne za razvoj izčrpne strategije o energetskih in mineralnih surovinah in razvoj protokola ukrepov v primeru motene preskrbe, vključno s polnjenjem izpraznjene prostornine izčrpanih rezervoarjev in podzemnih prostorov in urgentne transportne poti za primere prekinitve toka čezmejnih naftovodov in plinovodov.

Da bi lahko dosegli zastavljene cilje, bo potrebno v okviru projekta izpolniti naslednje naloge, razporejene v ustrezne delovne pakete:

  • Omogočiti prost dostop do zbirk prostorskih podatkov o energetskih surovinah (nafta in plin), mineralnih surovinah in s tem povezanih podatkov o proizvodnji in predelovalni industriji. Vsebina zbirk prostorskih podatkov, ki naj bi bili objavljeni kot odprtokodne spletne storitve, je v skladu s temami 20 in 21 Aneksa III Direktive INSPIRE
  • S pomočjo dobro vzdrževanega spletnega GIS portala in spletnega metapodatkovnega kataloga spodbujati javne in zasebne organizacije, pa tudi državljane, da bi čim bolj uporabljali prostorske podatke o energetskih in mineralnih surovinah. S spletnim GIS portalom bo omogočena vizualizacija informacijskih slojev in pridobivanje informacij iz različnih virov, kar bo prispevalo k širši uporabi geografskih podatkov na področju virov energetskih in mineralnih surovin Direktive INSPIRE
  • Zagotoviti orientiranost na uporabnike in njihove potrebe z vključevanjem poskusnih upravičencev in obširnim anketiranjem glavnih igralcev s področja energetskih in mineralnih surovin v ekonomiji EU, vključno z ustreznimi direktorati Evropske komisije, nacionalnimi ministrstvi, ključnimi igralci na področju trgovine, kot so to proizvodna in transportna podjetja, itd., z ozirom na možnosti razširitve rezultatov na druge strateške sektorje EU politike in industrije
  • Razviti spletne storitve in uporabniške programe, ki bodo ustrezali zahtevam in podpirali trenutne in prihodnje procese (odločanje in analiza) zainteresiranih uporabniških skupin. Da bi omogočili uporabo sistema tudi nepoznavalcem okolja GIS, bo posebna pozornost posvečena izdelavi uporabniškega vmesnika
  • Proučiti zakonsko ureditev uporabe javnih in zasebnih informacij s področja rezerv energetskih in mineralnih surovin, transportnih poti in mednarodne sporazume s področja izmenjave surovin med državami. Pričakovani učinek te naloge (WP3) je poiskati zakonske prepreke pri dostopnosti in uporabi javnih in zasebnih informacij o energetskih in mineralnih surovinah in izdelava predlogov za premostitev teh preprek
  • Prikazati možnosti za dosego širšega konsenza glede metod in standardov v odgovarjajočih INSPIRE podatkovnih shemah predvsem med upravičenci, pri tem pa bi bili vključene vse pomembne zainteresirane skupine in posamezniki s področja energetskih in mineralnih surovin. Da bi zagotovili uskladitev projekta z Direktivo INSPIRE, bodo predstavniki ustreznih INSPIRE tematskih skupin neposredno udeleženi v projektu ali pa bodo vključeni med samim projektom
  • Pripraviti jasen načrt črpanja za trajnost financiranja in načrt razširjanja za optimalno rabo EU PSS za energijo in mineralne surovine po poteku financiranja projekta