Mineralne surovine v letu 2009

Zdi se, da je leto vsakokrat krajše, čeprav slednje seveda ne drži; kakorkoli, minilo je leto in natisnili smo že šesto številko biltena MINERALNE SUROVINE.

Zadnje leto je močno zaznamovalo nadaljevanje gospodarske krize v Sloveniji, Evropski uniji in svetu, kar se kaže tudi v precejšnem padcu proizvodnje mineralnih surovin (glede na leta konjunkture); v Sloveniji je padec skoraj 30 % glede na leto 2007. Z ozirom na strukturo proizvodnje mineralnih surovin v Sloveniji to kaže na težko stanje v gradbeništvu, kar lahko spremljamo skoraj dnevno po vseh medijih. Nadaljevanje trenda preteklega leta kar traja in okrevanja še ni videti.

Področje mineralnih surovin je zadnje leto zaznamovala tudi živahna razprava o spremembah in dopolnitvah rudarskega zakona, ki se je končala julija 2010 s sprejetjem Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Zakon začne veljati v avgustu, uporabljati pa se začne 1. januarja 2011.

Na nivoju Evropske unije je zadnje leto potekalo intenzivno delo dveh delovnih skupin (I. skupina – kritične mineralne surovine; II. skupina – izmenjava dobrih praks na področju oblikovanja politik / usmeritev, nadalje pri prostorskem planiranju, postopkih podeljevanja dovoljenj ter izmenjavi geološkega znanja). Delovni skupini sta organizirani znotraj Skupine za oskrbo z mineralnimi surovinami (Raw Materials Supply Group – RMSG). Julija 2010 sta objavili poročila, le-ta so na internetnih straneh komisije.

Dobra novica zadnjega leta je prav gotovo povečano število aktivnih evropskih projektov s področja mineralnih surovin. V nekaterih so udeleženi kot partnerji tudi raziskovalci in strokovnjaki iz Slovenije. V tej številki poročamo o nekaterih projektih.

Pričakujem in želim, da bi že naslednje leto bolj optimistično zrli v prihodnost, in to predvsem na podlagi ponovnega gospodarskega zagona, kakor tudi hitrejšega družbenega razvoja.

Na koncu naj se zahvalim sodelavcem, avtorjem prispevkov za doprinos k izdaji pričujočega biltena in povabim bralce, da vzamejo bilten v roke, ga prebirajo in podajo uredništvu tako pohvale kakor tudi kritične pripombe.

Glavni in odgovorni urednik:

dr. Slavko V. Šolar


Bilten (PFD; 18,5 MB)

Karta premogovnikov Republike Slovenije (PDF; 22,6 MB)

Karta rudišč in rudnih pojavov Republike Slovenije (PDF; 6,9)